Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


ciele projektu

Fotoseriál


Územie Medzibodrožia je charakteristické rôznymi druhmi biotopov a nížinných spoločenstiev.
Sú to lužné lesy, pieskové duny, močiare, pasienky aj zaplavované lúky.
Územie Senianskej mokrade, medzi obcami Iňačovce, Blatná Polianka a Senné, je zas krajom rybníkov a vlhkých lúk. Rajom rýb a vtáctva.
Obe sú pravidelným hniezdiskom napr. aj vzácneho bučiaka trsťového.
Majú bohatú históriu a tradície. Na obr. je kaštieľ v Sennom.
Významné miesto v nich má aj ochrana prírody. Na obrázku sú vtáčie ostrovy v Národnej prírodnej rezervácií Senné-rybníky.
Tie sú domovom napr. kolónií chavkošov nočných a beluší malých /na obr./.
Územia boli ale v minulosti odvodnené. Rieky boli napriamené, preto sa teraz vrezávajú stále hlbšie do terénu. Ich bývalé meandre, ktoré boli plné života, vysychajú a zarastajú. Na obr. je Čierna voda, ktorá odvodňuje Senné.
Takéto tône v jej bývalom koryte sú už dnes veľmi vzácne.
Našťastie existujú ľudia, ktorí vnímajú krásu vodného sveta...
...a snažia sa ju ukázať aj ostatným.
V roku 2003 sa v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach uskutočnilo prvé stretnutie nadšencov, aby sa pokúsili zostaviť plán, ako udržať a zlepšiť podmienky na zachovanie rozmanitosti života na Senianskej mokradi. Plán sa našťastie stretol s pochopením Štátnej ochrany prírody SR, ktorá ho doplnila o lokalitu v Medzibodroží. Podporili ho aj obce Iňačovce, Senné, Blatná Polianka, Hažín a ďalšie inštitúcie, ako Zemplínske múzeum a poľovné združenie v Sennom. Vznikol projekt, ktorý podporila aj Európska komisia.Základom úspechu je ochota poľnohospodárov spolupracovať a aktívne sa podieľať na takom manažmente územia, ktorý vyhovuje ekologickým nárokom jednotlivých druhov. Z ôsmich poľnohospodárskych subjektov, sedem projekt podporuje.


Takéto tradičné obhospodarovanie, je možné dnes vidieť už len výnimočne na niektorých lokalitách v Medzibodroží.
Pracuje sa na lúkach...
...i na hrádzi rezervácie.
Naším spoločným cieľom je starostlivosť o mokrade na Slovensku.
© www.life-senne.sk 2006