Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


Druhy

Informácie o druhoch

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca)

Popis a ekológia: Chochlačka bielooká je tmavo gaštanovo hnedo sfarbená kačica. U letiacich vtákov je dobre viditeľný pomerne široký biely pás v krídle, tiahnúci sa od tela po koniec krídla. Samce majú biele oči. Chochlačka bielooká sa kŕmi potápaním pod vodu. Pri vzlietaní z vodnej hladiny vták sa najprv rýchlo rozbehne po hladine a až potom vzlietne. Táto chochlačka je menej spoločenská ako iné druhy chochlačiek. Druh si vyžaduje biotop s bohatou pobrežnou vegetáciou, hlavne s Typha a Phragmites, eutrofické jazerá a močiare s prístupom k otvorenej vode. Hniezdo je obyčajne ukryté v pobrežnej vegetácii. Je to sťahovavý druh, zimujúci v oblasti Stredomoria a v Afrike.

Stav ochrany v Európe: Chochlačka bielooká je mozaikovito rozšírený druh v Európe. Jej populácia značne poklesla v posledných desaťročiach, viac ako 30%. Celkový počet hniezdiacich párov sa odhaduje na 18 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rumunsko, Chorvátsko a Maďarsko. Druh kategórie SPEC 1, stupeň ohrozenia V.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 5-20. Druh hniezdi na západnom, južnom a východnom Slovensku. Vyžaduje si mokrade vysokej kvality a je veľmi citlivý na zmenu biotopu. CHVÚ Senné a CHVÚ Medzibodrožie sú významnými lokalitami pre tieto vtáky. Stav ochrany je nepriaznivý. V CHVÚ Senné druh hniezdil nedávno, v súčasnosti nehniezdi. CHVÚ Medzibodrožie pravdepodobne má niekoľko hniezdiacich párov.

Bučiak trsťový (Botaurus stellaris)

Popis a ekológia: Bučiak trsťový je veľký volavkovitý vták, len trochu menší od volavky popolavej, avšak značne zavalitejší. Je to druh žijúci skrytým životom, skôr sa dá počuť ako vidieť. Jeho dunivé a opakované volanie je ďaleko počuteľné. Bučiak trsťový je druh s veľkými nárokmi na biotop. Obýva rozsiahle trstinové porasty, mierne podmáčané s malým výkyvom vodnej hladiny. Niekedy ho možno pozorovať ako loví, pomaly kráčajúci a striedavo postávajúci, vždy dobre maskovaný vo vegetácií. Niektoré jedince možno vidieť aj v zime.

Stav ochrany v Európe: Bučiak trsťový je mozaikovito rozšírený druh v Európe. Jeho populácia silno poklesla v posledných desaťročiach, v súčasnosti v niektorých krajinách má mierne vzostupný trend. Celkový počet hniezdiacich párov sa odhaduje na 50 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Poľsko, Bielorusko a Maďarsko. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia (V).

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 50-100. Druh hniezdi na Podunajskej nížine a na východnom Slovensku. CHVÚ Senné a CHVÚ Medzibodrožie sú významnými lokalitami pre tieto vtáky. Stav ochrany je nepriaznivý. V CHVÚ Senné hniezdi 5-11 párov, ktorých počet klesá, v CHVÚ Medzibodrožie asi 25-30 párov.

Chrapkáč poľný (Crex crex)

Popis a ekológia: Chrapkáč poľný patrí ku chriašteľom, avšak nie je tak prísne viazaný na vodu ako väčšina príbuzných druhov. Vták sa vyhýba rozsiahlym močiarom, skôr uprednostňuje vlhké lúky a trávnaté biotopy. Tento druh možno nájsť často aj na suchých lúkach, ktoré sa kosia. Jeho typické "chrap-chrap" alebo "krex-krex", hlasné a cele hodiny opakované, je dobre počuť najmä v noci. Chrapkáč poľný patrí ku sťahovavým druhom, zimuje v južnej Afrike.

Stav ochrany v Európe: Chrapkáč poľný je pomerne široko rozšírený druh v Európe. Jeho hniezdna populácia je pomerne veľká, avšak sústavne klesajúca v posledných desaťročiach. V súčasnosti v niektorých krajinách má striedavo vzostupný trend, alebo sa drží na stálej úrovni. Celkový počet hniezdiacich párov je skoro 2 000 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Ukrajina, Poľsko a Lotyšsko. Druh kategórie SPEC 1, stupeň ohrozenia V.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 1 400-1 700. Druh hniezdi na väčšine územia stredného a východného Slovenska. Populácia je relatívne stabilná. CHVÚ Senné a CHVÚ Medzibodrožie sú významnými lokalitami pre tieto vtáky. Stav ochrany je nepriaznivý. V CHVÚ Senné hniezdi do 10 párov, v CHVÚ Medzibodrožie asi 100 párov.

Kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus)

Popis a ekológia: Kormorán malý, menší vták s krátkym krkom a zobákom, pripomína akosi mláďa lepšie známeho kormorána veľkého. Je to vták prísne viazaný na vodu, nepravidelne rozšírený v Dunajskej delte, okolo Čierneho a Kaspického mora a Aralského jazera. Hniezdi v kolóniách na sladkovodných jazerách a pobrežných deltách s bohatou vegetáciou. Vtáky možno pozorovať sediace na konároch alebo šplhajúce po trstinách. Je to pomerne stály druh, prelietava len pozdĺž morských pobreží. Niektoré aspekty jeho biológie sú menej známe.

Stav ochrany v Európe: Kormorán malý hniezdi roztrúsene v južnej a juho-východnej Európe. Celkový počet hniezdiacich párov je asi 39 000. Druh prekonal mierny pokles v posledných desaťročiach. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rumunsko a Azerbajdžan. Druh kategórie SPEC 2, stupeň ohrozenia V.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 0-1. Jediná známa hniezdna lokalita, kde v roku 1992 zahniezdil 1 pár je projektové územie CHVÚ Senné. Niekoľko iných jedincov bolo pozorovaných v 1990-tych rokoch, väčšinou v CHVÚ Senné. Stav ochrany je nepriaznivý.

Volavka purpurová (Ardea purpurea)

Popis a ekológia: Volavka purpurová je veľká, pomerne tmavá volavka. Letiaci vták sa občas ozýva jednoslabičným hlasom, kratším ako volavka popolavá. Obýva rozsiahle podmáčané vodné plochy s trstinou, kde si stavia hniezdo. Nikdy nepoužíva stromy na hniezdenie. Potravu si hľadá v plytkej vode a na vlhkých lúkách. Kŕmi sa solitárne, pasívne vyčkáva bez pohybu, často skrytá vo vegetácii. V Európe sa zdržiava len počas hniezdenia, na zimu odlieta do Afriky, južne od Sahary.

Stav ochrany v Európe: Volavka purpurová hniezdi v južnej časti roztrúsene v južnej časti Európy. Tento druh prekonal silný pokles v posledných desaťročiach, a naďalej jeho populácia klesá. Celkový počet hniezdiacich párov je asi 42 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko a Ukrajina. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia V.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 20-60. Je pravdepodobné hniezdenie na juho-západnom Slovensku, avšak jediná známa a významná hniezdna lokalita sú obidve projektové územia. Stav ochrany je nepriaznivý. V CHVÚ Senné hniezdi 10-18 párov, v CHVÚ Medzibodrožie 15-25.

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)

Popis a ekológia: Kaňa močiarna je typický dravý vták, nepriamo viazaný na vodu. Žije v hustých močiaroch s trstinou a podobných biotopoch pri vode. Hniezdi väčšinou v trstine, kde často môže byť pozorovaná ako lieta nízko nad vegetáciou a loví. Počas hniezdneho obdobia robí nádherné vzdušné akrobacie a ozýva sa. V jeseni odlieta na juh.

Stav ochrany v Európe: Kaňa močiarna je rozšírená v celej Európe. Jej populácia je pomerne stabilná alebo mierne stúpa. Celkový počet hniezdiacich párov je asi 140 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko a Nemecko. Nezaradený SPEC, stupeň ohrozenia S.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 400-500. Je to druh hniezdiaci na nížinách v južnej časti Slovenska. CHVÚ Senné a CHVÚ Medzibodrožie sú významnými lokalitami pre tieto vtáky. Stav ochrany je priaznivý. V CHVÚ Senné hniezdi 20-40 párov, v CHVÚ Medzibodrožie asi 55-65 párov.

Volavka biela (Egretta alba)

Popis a ekológia: Beluša veľká je veľká biela volavka, asi veľkosti známej volavky popolavej. Tento druh obýva všetky typy vodných biotopov, od morského pobrežia až do vnútrozemia. Uprednostňuje rozsiahle podmáčané biotopy s trstinou a krovím. Hniezdi v kolóniách, často s inými druhmi. Potravu si hľadá na zaplavených lúkách, ale tiež aj na suchých poliach, kde loví hraboše. Často ju možno vidieť aj neskoro na jeseň. Je to čiastočne sťahovavý druh, zimuje v Stredomorí a v Afrike.

Stav ochrany v Európe: Beluša veľká je roztrúsene v celej Európe. Jej populácia je pomerne malá, s mierne stúpajúcim trendom za posledné desaťročia. Celkový počet hniezdiacich párov je asi 24 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Ukrajina, Maďarsko a Rakúsko. Nezaradený SPEC, stupeň ohrozenia S.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 0-80. Beluša veľká sa na ťahu vyskytuje na celom území Slovenska. Avšak pre hniezdiace vtáky sú CHVÚ Senné a CHVÚ Medzibodrožie jedinými lokalitami na Slovensku. Stav ochrany je nepriaznivý. V CHVÚ Senné hniezdi 30-60 párov, v CHVÚ Medzibodrožie asi 10-20 párov.

Beluša malá (Egretta garzetta)

Popis a ekológia: Beluša malá je stredne veľká biela volavka s čiernymi nohami a žltými prstami, pôsobiaca veľmi elegantne. Tento druh obýva širokú škálu vodných biotopov, plytké jazerá, pobrežné lagúny a rieky, ako sladkovodné tak aj prímorské. Hniezdi v kolóniách na hustých stromoch a kríkoch, často s inými druhmi. Vtáky sa krmia v malých skupinkách na rybníkoch a na zaplavených poliach. Beluša malá je sťahovavý druh, európska populácia zimuje v Stredomorí a v Afrike.

Stav ochrany v Európe: Beluša malá je roztrúsene hniezdiaci vták v južnej a strednej Európe. Jej populácia je pomerne stabilná, s mierne stúpajúcim trendom za posledné desaťročia. Celkový počet hniezdiacich párov je asi 94 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Španielsko, Francúzsko a Taliansko. Nezaradený SPEC, stupeň ohrozenia S.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 0-30. Beluša malá sa na ťahu vyskytuje na niekoľkých územiach Slovenska. Okrem jednej lokality na západnom Slovensku, pre hniezdiace vtáky sú CHVÚ Senné a CHVÚ Medzibodrožie významnými hniezdnými lokalitami. Stav ochrany je nepriaznivý. V CHVÚ Senné hniezdi 10-30 párov, v CHVÚ Medzibodrožie asi 5-15 párov.

Žeriav popolavý (Grus grus)

Popis a ekológia: Žeriav popolavý je veľmi veľký vták s dlhými nohami a krkom, s popolavo-sivým sfarbením. Je to vták severských lesov, kde vyhľadáva močariská, mokré a vlhké lúky a podobné biotopy s plytkou vodou. Skoro na jar vtáky predvádzajú nádherné tance so zvučným doprovodom. Žeriav popolavý je sťahovavý vták, prelietavajúci veľké vzdialenosti. Zimuje najmä v Španielsku a v Afrike v početných skupinách.

Stav ochrany v Európe: Žeriav popolavý je hniezdiaci vták v severnej Európe, s mozaikovitým výskytom južnejšie. Jeho populácia je pomerne malá, so silným poklesom za posledné desaťročia. Celkový počet hniezdiacich párov je asi 110 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Poľsko, Fínsko, Švédsko a Rusko. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia V.

Stav v projektových územiach: Tento druh prelietava cez Slovensko, najmä východné, počas migrácie. Nie sú známe údaje o hniezdení, avšak nie je vylúčené v budúcnosti na vhodných lokalitách. Stav ochrany pre CHVÚ Senné nie je známy. Senné je zastávkou pre asi 600 sťahovavých žeriavov. Niekoľko málo jedincov sa tu vyskytlo aj v hniezdnom období nedávno.

Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

Popis a ekológia: Orliak morský je mohutný orol so širokými krídlami a mierne klinovitým chvostom. Dospelý vták je hnedý, s bielym chvostom, znak typický pre tento druh. Hniezdi pozdĺž morských pobreží, pri väčších riekach, jazerách a veľkých vodných dielach. Hniezdo si buduje z mohutných konárov na vysokých stromoch. Ak nie je vyrušovaný, používa ho rok čo rok. Orliak morský sa živí najmä rybami.

Stav ochrany v Európe: Orliak morský je hniezdiaci vták v severnej, strednej a východnej Európe. Za posledné desaťročia jeho populácia vzrástla najmä vďaka zákazu používania DDT. V niektorých krajinách bol úspešne reintrodukovaný. Celkový počet hniezdiacich párov v Európe je asi 5 000, čo predstavuje asi 50% svetovej populácie. Krajiny s početnejšími populáciami sú Nórsko, Poľsko, Rusko. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia R.

Stav v projektových územiach: Orliak morský sa znova objavil ako hniezdiaci druh na Slovensku po 34 rokoch, koncom 1990. Spôsobila to narastajúca maďarská populácia. V rokoch 1980-1999 boli zaznamenané 2-4 páry. Stav orliakov sa v súčasnosti zvyšuje a obidve projektové územia sú dôležitým útočiskom pre tento druh. Stav ochrany je neznámy. V CHVÚ Senné sa pravidelne udržiava 1 pár, v CHVÚ Medzibodrožie bol v roku 2006 prý-krát zaznamenaný 1 hniezdiaci pár. Pravidelne tu zimuje až 5 jedincov.

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)

Popis a ekológia: Bučiačik močiarny je malý volavkovitý vták, pekne sfarbený, so skrytým spôsobom života. Niekedy ho skôr počuť ako vidieť. Počas letu sú dobre viditeľné krémové škvrny na krídlach. Bučiačik žije v sladkovodných biotopoch, močiaroch a rybníkoch porastených trstinou, ako aj inými vodnými rastlinami a vrbou. Tento druh si buduje hniezda v hustej vegetácii nízko nad vodnou hladinou. Na zimu odlieta do Afriky.

Stav ochrany v Európe: Bučiačik močiarny je rozšírený v strednej a južnej Európe ako hniezdiaci druh. Za posledné desaťročia jeho populácia klesla hlavne kvôli zmenám v biotopoch. Celkový počet hniezdiacich párov v Európe je asi 120 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Ukrajina, Rumunsko a Maďarsko. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia (V).

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 200-400. Bučiačik žije na priaznivých územiach Slovenska, najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Obidve projektové územia, ale najmä CHVÚ Medzibodrožie sú významnými hniezdnymi lokalitami. Stav ochrany je neznámy. V CHVÚ Senné hniezdi 3-5 párov, v CHVÚ Medzibodrožie asi 35-45 párov.

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)

Popis a ekológia: Chavkoš nočný je stredne veľký volavkovitý vták s kratším zobákom. Nie je prísne nočným vtákom, ako to naznačuje jeho názov vo viacerých jazykoch. Je často aktívny aj cez deň, hlučný v hniezdnych kolóniách. Počas letu sa ozýva silným jednoslabičným hlasom pripomínajúcim hlas žaby. Vtáky nocujú spolu vo veľkých skupinách na stromoch. Hniezdi v močiaroch a rybníkoch s bohatou vegetáciou, s kríkmi a so stromami. Kŕmi sa aj na pasienkoch, kanáloch a vodných nádržiach. Európska populácia zimuje v Afrike.

Stav ochrany v Európe: Chavkoš nočný je rozšírený hniezdič v strednej a južnej Európe. Za posledné desaťročia jeho populácia mierne klesla. Dnes má európska populácia mierne kolísavý charakter. Celkový počet hniezdiacich párov v Európe je asi 87 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Taliansko a Francúzsko. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia D.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 100-400. Hniezdne kolónie chavkoša sa vyskytujú na Podunajskej nížine a na oboch projektových územiach. Stav ochrany na týchto miestach je priaznivý . V CHVÚ Senné hniezdi 70-130 párov, v CHVÚ Medzibodrožie asi 250-400 párov.

Lyžičiar biely (Platalea leucorodia)

Popis a ekológia: Lyžičiar biely je vyšší vták, bielo sfarbený, s čiernými nohami a typickým lyžicovito rozšíreným zobákom. Obýva plytké, rozsiahle mokrade. Hniezdi v kolóniách, medzi trstinou a krovím. S lyžičiarmi obyčajne nehniezdia iné vtáky. Tento druh si vyžaduje prístup k otvorenej plytkej vode, kde si vyhľadáva potravu. Pohľad na skupinu loviacich lyžičiarov je pekný zážitok. Vtáky majú zobáky ponorené do vody a hlavou kývajú zo strany na stranu, pričom pomaly napredujú. Európska populácia zimuje v Stredomorí a v Afrike.

Stav ochrany v Európe: Lyžičiar biely je roztrúsene hniezdiaci vták v strednej a južnej Európe. Za posledné desaťročia jeho populácia značne poklesla. Dnes má európska populácia pomerne stabilný alebo mierne vzostupný charakter. Celkový počet hniezdiacich párov v Európe je asi 10 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Rumunsko, Maďarsko, Španielsko a Holandsko. Druh kategórie SPEC 2, stupeň ohrozenia E.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 0-35. Jediné hniezdisko tohto druhu na Slovensku je CHVÚ Senné. Stav ochrany na týchto miestach je neznámy . V CHVÚ Senné hniezdi malá, skôr klesajúca populácia, CHVÚ Medzibodrožie je dôležité lovisko pre tieto vtáky.

Šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)

Popis a ekológia: Šabliarka modronohá je pekný, čierno bielo sfarbený bahniak so zobákom vytočeným hore. Tento druh má zaujímavý spôsob hľadania potrava, so zobákom ako s kosou švihá zo strany na stranu a zachytáva jemnú potravu. Hniezdi na otvorených morských pobrežiach, ale aj na vhodných vnútrozemských lokalitách ďaleko od mora. Vajíčka znáša na holú suchú zem, neďaleko od vody. Ak je počas sedenia vyrušená, vyletí a hlasno sa ozýva. Vnútrozemská populácia zimuje v Stredomorí a na africkom pobreží.

Stav ochrany v Európe: Šabliarka modronohá hniezdi roztrúsene hniezdiaci vták v Európe. Jej populácia je pomerne malá, ale mierne vzrástla za posledné desaťročia. Celkový počet hniezdiacich párov v Európe je asi 57 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Ukrajina, Nemecko, Holandsko, Dánsko a Španielsko. Druh kategórie SPEC 4/3, stupeň ohrozenia L.

Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 0-20. Okrem jedného známeho hniezdiska tohto druhu na západnom Slovensku CHVÚ Senné ponúka hniezdne možnosti pre tento druh. Stav ochrany na týchto miestach je nepriaznivý. V CHVÚ Senné bolo prvé hniezdenie zistené v 1985, dnes je počet hniezdiacich párov 0-5.

Bojovník bahenný (Philomachus pugnax)

Popis a ekológia: Bojovník bahenný patrí k málo bahniakom, u ktorých je silný rozdiel vo veľkosti medzi samcom a samicou. Taktiež v hniezdnom období je silný rozdiel v sfarbení, samcom narastá bohatý šat, samice ostávajú rovnomerne hnedé. Bojovníky predvádzajú súboje na tradičných arénach. Tento druh hniezdi v tajge a v tundre, na mokrých lúkách a morských pobrežiach. V jari vtáky prilietajú zo zimovísk v Afrike v početných kŕdľoch aj cez európske vnútrozemie.

Stav ochrany v Európe: Bojovník bahenný je široko rozšírený hniezdiaci druh v severnej Európe. Jeho populácia je pomerne veľká a stabilná, viac ako 200 000 párov. Za posledné deseťročia je zaznamenaný mierny pokles. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Švedsko, Finsko a Nórsko. Druh kategórie SPEC 4, stupeň ohrozenia (S).

Stav v projektových územiach: Bojovníky bahenné pravidelne prelietavajú nad Slovenskom. Projektové územie CHVÚ Senné je veľmi dôležitá zastávka pre bojovníky počas ťahu hlavne na jar. Kŕdle bojovníkov môžu dosahovať desať tisícové počty.

Brehár čiernochvostý (Limosa limosa)

Popis a ekológia: Brehár čiernochvostý je vysoký, elegantný bahniak s charakteristickým letom, bielym pásom v krídle a typickým melodickým hlasom. Obýva väčšinou sladkovodné biotopy, rozsiahle vlhké lúky v Európe a v Ázií. Zimuje v Afrike, v pase južne pod Saharou.

Stav ochrany v Európe: Brehár čiernochvostý hniezdi vo východnej a severozápadnej Európe. Jeho populácia je pomerne veľká, viac ako 100 000 párov, dosť stabilná, v niektorých krajinách pretrváva pokles. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Holandsko, Poľsko a Island. Druh kategórie SPEC 2, stupeň ohrozenia V.

Stav v projektových územiach: Brehár čiernochvostý je vzácne hniezdiaci druh na Slovensku. V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 5-40. V CHVÚ Senné hniezdilo donedávna až 40 párov. Od roku 1990 sa ich počty silno zredukovali. CHVÚ Senné je aj dôležitá zastávka pre migrujúce breháre, pravidelne asi 1 000 jedincov, výnimočne aj 3 500.

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

Popis a ekológia: Kalužiak červenonohý je stredne veľký bahniak, s červenými nohami a charakteristickým melodickým hlasom. Je to jeden z najrozšírenejších bahniakov. Obýva širokú škálu pobrežných aj vnútrozemských biotopov, vrátane močaristých miest, mokrých a zaplavovaných lúk a slatín. Okrem niektorých západoeurópskych a britských populácií, ktoré ostávajú zimovať na týchto miestach, je to inač sťahovavý druh, zimuje v Stredomorí a na pobrežiach Afriky.

Stav ochrany v Európe: Kalužiak červenonohý je rozšírený ako hniezdiaci druh vo väčšine Európy. Jeho populácia je pomerne veľká, viac ako 300 000 párov. Tento druh celkove stále prekonáva mierny pokles populácií. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Nórsko, UK, Bielorusko, Dánsko, Holandsko a Nemecko. Druh kategórie SPEC 2, stupeň ohrozenia D.

Stav v projektových územiach: Tento druh hniezdi na západnom a východnom Slovensku. V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 35-70. V CHVÚ Senné bolo zaznamenané hniezdenie najväčšieho množstva kalužiakov červenonohých, až 20 párov. Pravidelne však hniezdi len 3-5 párov. Asi 1 000 jedincov sa zdržiava počas migrácie. V CHVÚ Medzibodrožie hniezdi 10-15 párov, migruje asi 2 000 jedincov.

Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)

Popis a ekológia: Cíbik chochlatý je čierno-bielo sfarbený bahniak s lesklým perím, asi veľkosti holuba. Počas letu sa dá ľahko poznať podľa charakteristických pohybov krídel, podľa akrobatického letu a typického hlasového prejavu. Je to relatívne bežne hniezdiaci druh, obýva otvorené krajiny, polia a pasienky. Počas slabších zím niektoré jedinci ostávajú, inak sa tento druh sťahuje na juh. Prilieta znova ako jeden z prvých vtákov skoro na jar.

Stav ochrany v Európe: Cíbik chochlatý je najrozšírenejší bahniak v Európe. Jeho hniezdna populácia je veľká, až 2 800 000 párov. Mnohé populácie však poklesli, najmä v UK, Holandsku a v Rusku. Celkove však je zaznamenaný pokles aj inde. Krajiny s početnejšími populáciami sú Island, Rusko, Holandsko, Poľsko, Bielorusko a UK. Nezaradený druh, stupeň ohrozenia (S).

Stav v projektových územiach: Tento druh hniezdi na väčšine územia Slovenska. V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 2 500-5 000. Ich počty kolíšu podľa podmienok. Obidve projektové územia sú dôležité pre cíbika. V CHVÚ Senné hniezdi 5-15 párov a migruje až do 10 000 jedincov. Tie isté čísla platia aj pre CHVÚ Medzibodrožie.

Čorík bahenný (Chlidonias hybrida)

Popis a ekológia: Čorík bahenný je štíhly, menší rybár s kontrastným bielo-čiernym sfarbením tváre. Obýva vnútrozemské nížinne zarastené jazerá, močiare a rieky. Čoríky bahenné možno často pozorovať ako lovia nad vodou drobné rybky. Vtáky hniezdia v kolóniach, ich hniezda sú jednoduché plávajúce ostrovčeky z vodných rastlín. Čoríky odlietavajú na zimu na juh, východoeurópske vtáky zimujú pozdĺž rieky Níl a vo východnej Afrike.
Stav ochrany v Európe: Čorík bahenný je nerovnomerne, lokálne rozšírený hniezdič vo východnej a južnej Európe. Európske populácie sú pomerne stabilné, zaznamenali však v minulosti mierny pokles. Dnes sa vyznačujú kolísavým alebo mierne vzostupným trendom. Celkový počet hniezdiacich párov je asi 87 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Rumunsko, Španielsko, Ukrajina, Maďarsko a Francúzsko. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia D.
Stav v projektových územiach: V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 50-200. Počas migrácie tento druh prelietava cez Slovensko, ale ako hniezdiaci druh sa vyskytuje len v obidvoch projektových územiach. CHVÚ Senné je najdôležitejšie hniezdisko, s počtom až 200 hniezdiacich párov, hlavne v Národnej prírodnej rezervácií. V CHVÚ Medzibodrožie sporadicky hniezdi maximálne 60 párov. Stav ochrany je nepriaznivý.

 

© www.life-senne.sk 2006