Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


ciele projektu

Ciele projektu

Po ukončení projektu majú byť hotové nasledujúce opatrenia:

A. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov
· Zabránenie vysychaniu lúk a poklesu podzemnej vody výstavbou stavidiel na odvodňovacích a melioračných kanáloch
· Udržiavanie a regulovanie priaznivého vodného režimu
· Revitalizovanie zvyškov starých meandrov riečky Cibava
· Nastavené agro-environmentálne schémy na obhospodarovanie lúk
· Pripravená a odskúšaná pilotná aqua-environmentálna schéma na rybničnej sústave
· Opravené hrádze, výpustný a nápustný objekt NPR Senné - rybníky
· Kúpený traktor s mechanizmami na nezávislé udržiavanie priaznivého stavu biotopov pre druhy
· Zorganizovaných 8 pracovných táborov pre udržiavanie biotopov

B. Zabezpečenie ochrany vtáctva a biotopov
· Pripravené programy starostlivosti pre obe územia
· Zamestnaní dvaja strážcovia území
· Vykúpených 50 ha podmáčaných lúk pre hniezdenie a zber potravy
· Zabezpečený monitoring vtáčích populácií
· Zabezpečený monitoring biotopov
· Pripravený ochranársky plán na obdobie po ukončení projektu

C. Podpora agroturistiky ako trvalo udržateľného využitia územia Senné
· Vybudovaný náučný chodník okolo rybničnej sústavy s potrebnou infraštruktúrou ( chodník, informačné tabule, pozorovacie veže, drevené mostíky, oddychové miesta atď.)
· Propagácia územia pomocou web stránky a vyrobených informačných materiálov
· Prezentácia vyrobeného videofilmu o Chránených vtáčích územiach Senné a Medzibodrožie
· Prezentácia výsledkov projektu na odborných i laických konferenciách a v časopisoch
· Zorganizovaných 20 prednášok na školách

© www.life-senne.sk 2006