Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


Aktuality

Aktuality

Európske dni vtáctva 2011 1.10.2011 na Sennom

21. september 2011
Srdečne Vás pozývame na podujatie EuroBirdwatch 2011 organizované Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko pri príležitosti Európskych dní vtáctva 2011 v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky.

Dátum a miesto konania: sobota 1.10.2011, obec Senné okr. Michalovce

Časový rozvrh programu:

11.45. hod. - Stretnutie na autobusovej stanici v Michalovciach /autobus do obce Iňačovce odchádza o 12.10. hod./

12.30. hod. - 15.00. hod. - Exkurzia do Národnej prírodnej rezervácii Senné-rybníky

15.00. hod. - 16.30. hod. - Presun do obce Senné po náučnom chodníku /zastávky na vyhliadkových vežiach/

17.00. hod. – 20.00. hod. - Premietanie filmov s tematikou ochrany prírody a diapozitívov o činnosti a akciách SOS/BirdLife Slovensko a grilovačka v záhrade terénnej ornitologickej stanice /Avescentrum Senné/

Poznámky:
Z rezervácie Senné-rybníky je možné sa vrátiť späť do Michaloviec /autobus z Iňačoviec odchádza o 16.52. hod./ Zo Senného resp. Palína odchádza autobus do Michaloviec o 18.59. hod a o 20.48. hod. /do Palína Vás odvezieme autom/ Je možnosť prespať priamo v terénnej ornitologickej stanici v Sennom /kapacita 11 miest/, kde je k dispozícii kuchynka, sprcha, WC /treba si priniesť spací vakTešíme sa na Vás.

Pozvánka na stiahnutie

Kontakty: Samuel Pačenovský, mobil: 0902 289 991, Ján Uhrín, mobil : 0904 561 317


Televízna premiéra filmu „Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie“

23. apríl 2011
Dňa 23. apríla bola o 18:15 hod. odvysielaná po celom Slovensku na STV 2 televízna premiéra filmu „Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie“, ktorý bol natočený v rámci projektu LIFE.

Bučiaky a chochlačky bielooké

CHVÚ Medzibodrožie, CHVÚ Senianske rybníky, apríl 2011
Obidva menované druhy vtákov európskeho významu, resp. globálne ohrozený druh (kat. near threatened) chochlačka bielooká patria k intenzívne sledovaným druhom členmi projektového tímu. Sezóna 2011 sa začína vyvíjať z pohľadu výskytu týchto druhov v oboch CHVÚ pomerne sľubne. V CHVÚ Senianske rybníky evidujeme doteraz 5-6 volajúcich samcov bučiakov veľkých a v CHVÚ Medzibodrožie dokonca až okolo 25 volajúcich samcov (v niektorých sporných prípadoch bude potrebné vylúčiť viacnásobné registrácie tých istých samcov opakovanými návštevami lokalít so zisteným výskytom pri súčasnom upresňovaní polohy volajúcich samcov). Výskyt chochlačky bielookej bol zaznamenaný v obidvoch CHVÚ: v CHVÚ Senianske rybníky to bolo 10 jedincov zistených pri koordinovanom sčítaní 24. 3., 15 jedincov zistených 18.4., rovnaký počet (13-15 jedincov) bol zistený aj na Ostrovíku 23. 4. a v CHVÚ Medzibodrožie sme doteraz zaznamenali výskyt 1 a 2 jedincov na 2 lokalitách v priebehu apríla.

Prílety sťahovavých druhov

CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie, marec - apríl 2011
Členovia projektového tímu postupne zaznamenávajú prílety čoraz väčšieho počtu migrujúcich druhov vodných vtákov na ich hniezdne lokality. Prvé lyžičiare biele sa v CHVÚ Senianske rybníky ukázali už 16. marca na Iňačovských rybníkoch, zatiaľ najvyšší počet tu bol pozorovaný 25 jedincov 18. apríla, ale jednotlivé exempláre boli pozorované 22. 3., resp. 6. 4. aj v rozličných lokalitách v CHVÚ Medzibodrožie, kde bolo pozorované ich potravné správanie. Chriašte bodkované (Porzana porzana) sa objavili tento rok mimoriadne skoro, prvý jedinec bol počutý v lokalite Blatá pri Iňačovciach už 2. apríla. Prvé bučiaky veľké zaznamenali členovia projektového tímu v CHVÚ Medzibodrožie 22. marca, v CHVÚ Senianske rybníky 24. marca. Prvú tohoročnú kaňu močiarnu sme v CHVÚ Senianske rybníky zistili 17. marca, prvého chavkoša nočného 24. 3., prelet veľkého kŕdľa (88 ks.) brehárov čiernochvostých sme pri Blatnej Polianke pozorovali 12. 4., prvého čoríka bahenného na rybníku CH7 18. apríla 2011. Spevavce však prilietajú tohto roku pomerne pozvoľna, prílet väčšiny druhov bol kvôli chladnejšiemu počasiu v marci a najmä apríli dosť posunutý, napríklad v oboch CHVÚ sme zatiaľ zaznamenali iba trsteniariky malé a bahenné (asi od polovice apríla, no stále sú pomerne málo početné), prvý trsteniarik veľký bol počutý na rybníkoch až 28. 4. a zo svrčiakov dorazili zatiaľ iba svrčiaky slávikovité, prvý svrčiak zelenkavý doletel na Senné 18. apríla. Očakávame, že oteplenie najbližších týždňov výrazne prispeje k príletu ďalších migrantov z ich zimovísk, ktoré doteraz ešte nedorazili na svoje hniezdiská.

Jarné vítanie žeriavov v Iňačovciach

Iňačovce, 2. apríla 2011
Už štvrtý ročník akcie pre verejnosť, ktorá sa už stáva tradíciou – jarného vítania žeriavov v CHVÚ Senianske rybníky pri Iňačovciach sa konal 2. apríla 2011 za účasti 43 účastníkov. Účastníci akcie prišli v najväčšom počte z Michaloviec a okolia, ale nechýbali ani návštevníci z Košíc, Prešova, Popradu, či Humenného, ktorí merali cestu za žeriavmi až sem. A nechýbali ani žeriavy. Najprv sa im síce nie veľmi chcelo ukázať sa, ale nakoniec, tesne pred príchodom súmraku za hlasitých hlasových prejavov postupne priletelo na nocovisko severne od Iňačoviec až do 2000 žeriavov. Okrem žeriavov mali možnosť účastníci akcie pozorovať i ďalšie druhy vtákov: labute veľké, kormorány veľké, volavky popolavé, čajky smejivé, chochlačky sivé, či tisícky škorcov, ktoré prilietali nocovať do NPR Senné-rybníky. Akcia poskytla možnosť neformálnych rozhovorov medzi profesionálnymi a amatérskymi ornitológmi a birdwatchermi, ochrancami vtáctva a tešila sa aj pomerne vysokému záujmu médií – regionálnej TV Zemplín: http://www.respublica.sk/?id=2 a TV Markíza: http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/60713.

Jarný aspekt v CHVÚ Senianske rybníky

CHVÚ Senianske rybníky, marec - apríl 2011
Koniec zimnej a začiatok jarnej sezóny v roku 2011 prebiehali v CHVÚ Senianske rybníky v znamení výraznej migrácie vodných vtákov, z ktorých početne prevládali husi a žeriavy, ktorú v apríli vystriedala nemenej výrazná migrácia kačíc, ktoré svojou početnosťou sa síce nevyrovnali husiam ani žeriavom, ale zato vynikajú veľkou rôznorodosťou druhov, ktoré je tu možné pozorovať. Uvedieme pre ilustráciu niekoľko číselných údajov a konkrétnych pozorovaní. Migrácia husí, najmä siatinných a bieločelých bola výrazná už začiatkom marca, kedy 8. 3. na jedinom rybníku bol pozorovaný kŕdeľ 1200 husí, z ktorých 60% tvorili husi siatinné a 40% tvorili husi bieločelé, zhruba 2 desiatky husí divých z tohto kŕdľa už mohli patriť k tunajšej populácii. Migrácia husí pokračovala po celý marec, jej intenzita závisela od počasia. Najintenzívnejšie prebiehala za teplejších, slnečných dní, ako napríklad 24. 3., kedy sme ponad rybníky zaznamenali počas celého dňa prelet početných kŕdľov husí siatinných, aj bieločelých smerom na sever.
Denné maximum preletu husí bieločelých bolo tohoto dňa zaznamenané nad CHVÚ 650 jedincov a husí siatinných 424 jedincov, okrem toho preletela približne ďalšia tisícka kŕdľov obidvoch uvedených druhov husí, ktoré neboli detailne určené do druhu. Husi migrovali v typických klinovitých kŕdľoch o počte 15-180 jedincov, pričom chvíľami preletovali nad hlavami pozorovateľov tieto kŕdle takmer kontinuálne, bez prestávky: jeden kŕdeľ bol ešte sledovaný pozorovateľmi miznúci na horizonte smerom ku Vihorlatu na severe, kým ďalší kŕdeľ sa už objavoval nad južnou časťou rybníkov, či nad priľahlými lúkami.
Aj jarná migrácia žeriavov bola tohto roku veľmi výrazná a časovo sa viazala najmä na koniec marca a začiatok apríla. Počas koordinovaného sčítania vtáctva v CHVÚ Senianske rybníky sme zaznamenali 24. marca prelet až vyše 2000 žeriavov, pri koordinovanom sčítaní 18. apríla migroval už výrazne nižší počet, iba 51 jedincov. Aj v roku 2011 sa vytvorili na území CHVÚ, aj v jeho okolí viaceré nocoviská žeriavov, rátajúce stovky jedincov, kde sa po večeroch koncentrovali žeriavy roztrúsené po veľkej ploche Východoslovenskej roviny, s najvyššími odhadmi až do 2000 nocujúcich jedincov.
Migráciu kačíc charakterizovala vysoká druhová pestrosť: napríklad pri sčítaní 24. marca sme zaznamenali celkove 8 druhov kačíc, z ktorých najpočetnejšie boli chochlačky sivé (okolo 300) a kačice hvizdárky (okolo 200) jedincov. Celkove podobný obraz sa sčítavateľom z projektového tímu naskytol aj 18. apríla: 13 druhov kačíc, vrátane kačíc ostrochvostých, hvizdárok, lyžičiarok, hlaholiek a potápačov malých, dokonca aj 2 hrdzavky potápavé a 1 chochlačka morská, zo zaujímavých druhov ešte 2 húsky pestré (Tadorna tadorna), 1 húska štíhla (Alopochen aegyptiaca), 21. 4. bol pozorovaný 1 jedinec turpana čierneho (Melanitta nigra) a 1 chochlačka morská (Aythya marila) . Pozoruhodný migračný výskyt bol zaznamenaný 18. apríla: 2 potápky ušaté (Podiceps auritus) v svadobnom šate.

Tlačová beseda na MŽP k Svetovému dňu mokradí, spojená s prezentáciou projektu Ochrana vtáčích území Senné a Medzibodrožie

Bratislava, 1. februára 2011
Dňa 1. 2. 2011 sa konala v priestoroch Ministerstva životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1 tlačová beseda pri príležitosti Svetového dňa mokradí a 40. výročia podpisu Dohovoru o mokradiach, tzv. Ramsarského dohovoru. Súčasťou tlačovej besedy bola aj prezentácia projektu LIFE „Ochrana vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku“ a výstupu projektu – filmu, ktorý bol pri tejto príležitosti po prvýkrát prezentovaný na verejnosti. Hosťami tlačovej besedy boli minister ŽP József Nagy, generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP Rastislav Rybanič, vedúci odboru medzinárodných dohovorov ŠOP SR Ján Kadlečík, manažér projektu Miroslav Demko a starostovia obcí Iňačovce, resp. Senné Gabriel Ivanko a Peter Saboslai. Minister Nagy vyzdvihol význam mokradí pre ochranu biodoverzity, Ján Kadlečík poukázal na celosvetový význam Ramsarského dohovoru pre ochranu mokradí, riaditeľ sekcie ochrany prírody Rastislav Rybanič zdôraznil význam projektov spolufinancovaných EÚ pre ochranu prírody a samotný projekt a jeho prínos pre ochranu prírody a miestne komunity v krátkosti predstavili Miroslav Demko a Gabriel Ivanko.

Monitoring vtáctva v zimnom období

CHVÚ Medzibodrožie, CHVÚ Senianske rybníky, okres Michalovce, január 2011
Zimné obdobie je vynikajúcou príležitosťou na overenie niektorých pozorovaní z predošlej hniezdnej sezóny. Keďže v hniezdnej dobe sa vyhýbame činnostiam, ktoré by mohli narušiť kľudný priebeh hniezdenia a niektoré druhy sa správajú nenápadne, overili sme niektoré lokality, kde bol predpoklad že vznikli nové hniezdne kolónie brodivcov. Takto bola potvrdená jedna nová hniezdna kolónia pri obci Beša, kde hniezdilo minimálne 70 párov rôznych druhov brodivcov. Podľa konštrukcie hniezd, druhu a hrúbky materiálu sa dalo identifikovať cca 40 hniezd väčších druhov volaviek (volavka popolavá a beluša veľká), 15 hniezd menších volaviek (pravdepodobne beluša malá), 5 hniezd volaviek purpurových a ďalších 10 hniezd, ktoré sme nevedeli presne určiť.
Na inej lokalite v Medzibodroží sa zistila veľká kolónia chavkošov nočných, v ktorej bolo viac ako 860 hniezd. Tieto informácie nám môžu pomôcť pri plánovaní ochrany týchto kolónii. Naproti tomu v tradičnej kolónii v NPR Senné-rybníky sme zistili len 17 hniezd kormoránov veľkých a nijaké iné hniezda brodivcov. Tie hniezdili prevažne na rybníkoch v ochrannom pásme NPR, alebo na iných lokalitách.
Tak isto členovia projektového tímu zapájajú do programu zimného sčítania vodného vtáctva na vodných tokoch, ktorý prebieha cez víkendy, vždy približne v polovici mesiaca. Cieľom je zistiť početnosť zimujúceho vodného vtáctva, aby bolo možné určiť ktoré úseky riek sú kľúčové pre prezimovanie vtáctva a zabezpečiť ich ochranu do budúcnosti. Počas sčítania bolo zistené napr. na Zemplínskej šírave a na rieke Laborec poniže Michaloviec zimovanie okolo 1500 kačíc divých, zo zaujímvých druhov vodných vtákov menšie kŕdliky labute veľkej, hlaholiek severských, potápačov malých a potápačov veľkých a 25 jedincov potápačov veľkých v CHVÚ Senianske rybníky.

Výstavba 3. pozorovacej veže v CHVÚ Senianske rybníky

Blatná Polianka, december 2010
V priebehu decembra bola za veľmi zložitých terénnych podmienok postavená 3. pozorovacia veža v k. ú. Blatnej Polianky, východne od rybníka CH4, neďaleko NPR Senné-rybníky.
Monitoring vodného vtáctva

CHVÚ Senianske rybníky, september - december
Priebežný monitoring vodného vtáctva priniesol svoje výsledky, aj niektoré zaujímavosti. Okrem už spomínanej bernikly červenokrkej stojí za zmienku napríklad nezvyčajne neskorý, decembrový výskyt kačice lyžičiarky a kačice ostrochvostej 13. 12. 2010 na kanáli Čierna voda v blízkosti NPR Senné-rybníky. Severských hostí medzi vodnými vtákmi tu reprezentovali svojim výskytom aj 4 jedince potápača malého, menšieho druhu potápavej kačice zo severu Európy. V blízkosti Iňačoviec bol na zasneženom poli 16. decembra pozorovaný asi 2000 členný zimujúci kŕdeľ husí, prevažne pozostávajúci z husí bieločelých, medzi ktoré boli v menšom počte primiešané aj husi siatinné. Husi sa tu zdržovali niekoľko týždňov, zrejme až vyššia snehová pokrývka v 2. polovici decembra ich prinútila presunúť južnejšie, zrejme do susedného Maďarska.

Obnovné a manažmentové aktivity v CHVÚ Senianske rybníky

Iňačovce, mokraď na Blatách, október 2010
V rámci aktivít projektu LIFE zameraných na obnovu poškodených a znehodnotených mokradí a vlhkých lúk riešil projektový tím na jeseň roku 2010 aj únik vody z mokrade v lokalite Blatá v k. ú. Iňačovce na mieste, kde voda z tejto mokrade pri vyššom stave hladiny unikala ponad poľnú cestu, ktorá sa zvýšenou vodnou hladinou na najnižšom úseku mierne poškodila. V spolupráci s obcou Iňačovce a miestnymi farmármi sa problém vyriešil v prvom týždni októbra opravou vodného priepustu popod cestu. Stará upchatá rúra bola nahradená novým vodným priepustom, ktorý bol osadený o niekoľko desiatok centimetrov vyššie, ako pôvodný. Tým sa zvýšila úroveň vodnej hladiny v depresiách lúky a zároveň sa vyriešil problém poškodzovania poľnej cesty vodou. Poľná cesta sa v mieste poškodenia navýšila do potrebnej výšky čím sa problém vyriešil a zlepšila sa aj kapacita tejto mokrade pojať vodu, čo by sa malo pozitívne odraziť aj na biodiverzite.Ukončenie výstavby dvoch stavidliel v CHVÚ Senianske rybníky pri Iňačovciach a pri Sennom

CHVÚ Senianske rybníky, september - október 2010
Jedna z kľúčových aktivít projektu, výstavba dvoch stavidiel slúžiacich na zlepšenie vodného režimu vlhkých lúk a priľahlých mokradí v CHVÚ Senianske rybníky bola ukončená na jeseň 2010. Poslednými stavebnými prácami na stavidle pri Iňačovciach bolo osadenie kovových hradidiel, ktoré dodal a namontoval dodávateľ stavby v priebehu októbra. Pravostranná hrádza kanálu K23, na ktorom je toto stavidlo postavené, bola spevnená navezením ca. 240 m3 zeminy medzi 20. augustom a 2. septembrom 2010. Cieľom tejto úpravy hrádze bolo zvýšenie požadovaného efektu stavidla, aby bolo možné dosiahnuť optimálnu výšku vodnej hladiny v mokradiach nachádzajúcich sa nad stavidlom, na lúke Blatá. Druhé stavidlo pri Sennom bolo postavené na kanáli O2 v priebehu mesiacov september – október 2010. Odovzdanie oboch stavieb stavebnou firmou preberateľovi stavby, ŠOP SR prebehlo 11. 11. 2010.
Stavidlo v Iňačovciach Stavidlo v Sennom

Výstavba 2. pozorovacej veže v CHVÚ Senianske rybníky

Senné, august – október 2010
V poradí druhá pozorovacia veža bola v CHVÚ Senianske rybníky postavená v lokalite Ostrovík severne od obce Senné. S výstavbou vyhliadkovej veže Senné sa začalo 17. 8 . 2010 a dokončená bola 3. 10. 2010. V okolí sa podarilo zaznamenať už aj také pozoruhodné durhy vtákov, ako napr. 29.10. 2010 elegantného hniezdiča z arktickej tundry - berniklu červenokrkú. Tento ohrozený druh husi zalieta na naše územie len vzácne, pretože Slovensko sa nachádza mimo hlavných migračných ciest tohto hniezdiča zo severnej Sibíri, ktorý zimuje najmä pri pobreží Čierneho mora. Jedinca bernikly červenokrkej sme pozorovali v migračnom kŕdli husí bieločelých a siatinných na rybníku CH9.

Monitoring vtáctva

CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie, august 2010
Niektoré pozoruhodné údaje získali členovia projektového tímu aj v auguste 2010. V CHVÚ Senianske rybníky bol pozorovaný kŕdeľ 14 kormoránov malých, mláďatá chochlačky bielookej, samica hrdzavky potápavej, vyskytol sa na ťahu rybár veľkozobý, opakovane bol pozorovaný loviaci hadiar krátkoprstý. V CHVÚ Medzibodrožie sa podarilo pri Čičarovciach odfotografovať samicu kačice chrapky s 5 mláďatami na tom istom močiari, kde bola táto rodinka videná už aj v júli.


Pozorovacia veža pri NPR Senné-rybníky

CHVÚ Senianske rybníky, august 2010
Výstavba samotnej pozorovacej veže prebiehala v prvých dvoch týždňoch augusta a 16.8. bola ukončená vydvihnutím strechy pomocou žeriavu.

Stavidlo pri Iňačovciach

CHVÚ Senianske rybníky, august 2010
Začiatkom augusta boli ukončené betonárske práce na stavidle pri Iňačovciach. Posledným stavebným úkon bude inštalácia kovových súčastí stavidla, ktorá sa plánuje po dodaní dielcov koncom augusta. Okrem toho je ešte potrebné spevniť a zvýšiť časť hrádze prívodného kanálu ku stavidlu. Aj tieto práce sa budú robiť v najbližších dňoch.
Tábor dobrovoľníckej práce v Sennom

Senné, 18.-31. júl 2010
V poradí šiesty ročník tábora dobrovoľníckej práce sa konal v dňoch 18. – 31. 07. 2010 v obci Senné. Cieľom tábora bolo pomôcť tunajšej prírode, zakúsiť riešenia problémov v ochrane prírody a spoznať túto unikátnu lokalitu. Okrem domácich účastníkov prišli na „workcamp“ pracovať i dobrovoľníci z Ukrajiny, Poľska, Čiech, Srbska, ale aj štyria účastníci zo Španielska. Svojou prácou výrazne pomohli pri čistení hrádze okolo kanála na lúke Ostrovík, ktorú pre svoj zlý stav čaká rekonštrukcia. Tá prebieha práve v týchto dňoch. Pomohli tiež pri čistení pozemkov pre budúcu ekofarmu, ktoré boli znečistené komunálnym odpadom. Popri slovenčine bol dva týždne v „Avescentre“, kde boli dobrovoľníci ubytovaní, najdôležitejší jazyk angličtina.

Stavidlo pri Iňačovciach

CHVÚ Senianske rybníky, júl 2010
Po opadnutí povodňových vôd a obschnutí prístupových ciest sa stala aktuálnou výstavba stavidiel. Začalo sa so stavidlom na kanáli K23, v katastrálnom území obce Iňačovce. Na obhliadke miesta s projektantom aj stavebníkmi sa dohodlo presné umiestnenie stavby na prenajatej parcele a prebrali sa technické záležitosti. Práce fyzicky začali prvý júlový týždeň. Boli odstránené nánosy, urobili sa zásypy na kanáli kvôli odvodneniu staveniska. V súčastnosti je už opevnená návodná strana kanálu, osadená armatúra a pripravené debnenie. V najbližších dňoch sa začne s betonážou samotného stavidla.
Opevnenie návodnej strany kanálu Začiatok betonárskych prác na stavidle.
Pohľad na budúce stavidlo. Debnenie stavidla a príprava betónovania.

Pozorovacia veža pri NPR Senné-rybníky

CHVÚ Senianske rybníky, júl 2010
Začiatkom júla 2010 sa začali stavebné práce na výstavbe pozorovacej veže pri NPR Senné-rybníky. Bol vybetónovaný základ na umiestnenie veže. Po preschnutí základov a úprave podkladu bude nasledovať poskladanie drevenej konštrukcie pozorovacej veže.

Návšteva turistov z Japonska

CHVÚ Senianske rybníky, 15. júl 2010
15. júla zavítala na náučný chodník nezvyčajná návšteva. Štvorčlenná skupinka turistov z Japonska a z Rumunska sa v rámci svojej dovolenkovej cesty naprieč Európou od Rumunska až po severný polárny kruh zastavila na 2 hodiny aj na náučnom chodníku „Vtáčím rajom“ v sprievode člena projektového tímu. Zaujalo ich pozorovanie vzácnej chochlačky bielookej, či volavky purpurovej a náhodný výskyt tesára čierneho v prostredí veľmi nezvyčajnom pre tento lesný druh.


Nové výsledky monitoringu vtáctva

CHVÚ Medzibodrožie, CHVÚ Senianske rybníky, júl 2010
Začiatkom júla bolo pozorované vedenie 4 mláďat samicou kačice chrapky na močiari pri Čičarovciach v CHVÚ Medzibodrožie (9.7.), teritoriálny výskyt výrika lesného bol overený pri Blatnej Polianke v CHVÚ Senianske rybníky (8., 13. a 15.7.) a predpokladá sa hniezdenie páru v dutine vŕby.

Neprístupný náučný chodník, zaplavený polder Beša

Senné, Beša, 7. jún 2010
Mimoriadne povodne, ktoré zasiahli mnohé regióny Slovenska, neobišli ani projektové územia nášho Life projektu. Na mnohých miestach pršalo s malými prestávkami celý mesiac, mnohé hydrometeorologické stanice a vodné toky zaznamenali historické rekordy. Dôsledkom je neprístupný náučných chodník Vtáčím rajom medzi obcami Senné a Iňačovce. Viaceré úseky chodníka sú zaplavené vodou z Čiernej vody a odvodňovacích kanálov. O opätovnom sprístupnení celej trasy NCH budeme včas informovať. V sobotu 5.6.2010 bol kvôli kritickej situácii na riekach Latorica a Bodrog opäť otvorený polder, ktorý zaberá asi polovicu projektového územia CHVÚ Medzibodrožie. V nedeľu ráno bol opäť zatvorený. Momentálne je podľa informácií SVP, š.p. napustený na 66 %, čo znamená, že je v ňom asi 36 mil. m3 vody. Kvôli tejto nepríjemnej situácii, sú ohrozené aj aktivity ako výstavba stavidiel, či vytváranie biotopov pre vodné vtáky, ktoré musia byť hotové do ukončenia projektu v novembri 2010.

Pozoruhodné výskyty

Michalovce, 4. 6. 2010
V priebehu mája 2010 bol členmi projektového tímu zistený výskyt niektorých zriedkavejších vtáčích druhov. 27. mája boli pozorované v CHVÚ Senianske rybníky 2 jedince húsky pestrej (Tadorna tadorna), ktoré preleteli ponad Ostrovík a neskôr boli pozorované aj nad rybníkom CH9. Toho istého dňa boli videné 2 kormorány malé (pár?) v NPR Senné-rybníky. 28. mája boli pozorované pri Milhostove (okr. Trebišov) na rozľahlej mláke vzniknutej po záplavách asi 30 km západne od projektového územia 2 jedince húsky štíhlej (Alopochen aegyptiaca). Tento druh vytvára v niektorých krajinách Západnej Európy aj divožijúce populácie, ktoré boli pôvodne vytvorené jedincami uniknutými zo zajatia a výskyty tohto vtáčieho druhu v strednej Európe preto môžu tiež súvisieť s výskytom jedincov uniknutých do voľnej prírody z umelých chovov, nakoľko prirodzený areál výskytu druhu sa nenachádza v Európe. V zaplavenom poldri Beša bol 29. 5. pozorovaný jedinec potápky červenokrkej. Uvedený druh potápky v danom prostredí za normálnych okolností vôbec nemá k dispozícii vhodné prostredie a tento výskyt je možné dať do súvisu s mimoriadnou situáciou vzniknutou napustením poldra vodou.
Pozorovanie mimoriadne zriedkavého vtáčieho druhu sa pošťastilo členovi projektového tímu P. Chraščovi 11. 5. pri Čičarovciach, kde pozoroval aj vyfotografoval jedinca strnádky záhradnej (Emberiza hortulana). Vôbec prvý známy údaj o výskyte výrika lesného (Otus scops) v CHVÚ Senianske rybníky získal člen projektového tímu 25. 5. na lúkach pri Blatnej Polianke. Tretí samec výrika bol počutý 21. 5. tiež pri Blatnej Polianke, ale mimo územia CHVÚ.

Vplyv záplav na vtáctvo v projektových územiach

CHVÚ Senianske rybníky, máj 2010
V polovici a koncom mesiaca máj prebehla krajinou vlna výdatných zrážok, ktorá nešetrila ani naše projektové územia v CHVÚ Senianske rybníky a v CHVÚ Medzibodoržie. Lúky najmä v západnej časti CHVÚ Senianske rybníky boli v tomto období jednak v dôsledku vykonaných technických opatrení – zatvorené stavidlá na Ostrovíku, malé stavidlo na Blatách a obnovená mokraď na Blatách, ako aj v dôsledku výdatných a dlhotrvajúcich zrážok mimoriadne dobre zavodnené. Prejavilo sa to aj v početnosti niektorých vtákov, najmä druhov podmáčaných lúk z čeľade chriašteľovitých. Počas nočného transektu na lúkach v CHVÚ Senianske rybníky začiatkom mája, v dňoch 3. a 4. mája bolo zistených celkove 16 volajúcich jedincov chrapkáčov poľných. Rovnaký počet chrapkáčov bol zistený aj pri opakovanom nočnom transekte 21. 5., čo poukazuje na vysokú teritorialitu chrapkáčov. Pri tom istom nočnom transekte 21. 5. bolo počutých v západnej časti CHVÚ 29 volajúcich jedincov chriašťov bodkovaných (Porzana porzana) a vo východnej časti 1 volajúci jedinec. Tieto počty oboch druhov zistené monitoringom sú najvyššie počas trvania projektu LIFE a zdá sa, že podobne vysoká početnosť týchto druhov tu mohla byť naposledy v 70. rokoch minulého storočia. Z výdatne zaplaveného Ostrovíka sa ozýval 27. 5. dokonca 1 bučiak veľký (Botaurus stellaris), 2 bučiačiky malé (Ixobrychus minutus) a 3 chriašte malé (Porzana parva). Na druhej strane, príliš veľa zrážok niektorým druhom vtákov neprospelo. Napríklad u 3 z piatich druhov spevavcov viazaných na vlhké lúky (trsteniarik malý, trasochvost žltý, pŕhľaviar červenkastý) bola v tomto roku porovnateľnou metódou zaznamenaná o 40-90% nižšia početnosť ako v roku 2009. Predpokladáme, že tieto druhy sa na lúkach pokúsili zahniezdiť začiatkom mája, avšak kvôli výdatným zrážkam určitá časť hniezdiacich párov hniezdila neúspešne a museli sa stiahnuť z úplne zaplavených častí lúk do suchších lokalít.

CHVÚ Medzibodrožie, máj 2010
V dôsledku vážneho povodňového nebezpečenstva, ktoré nastalo v máji 2010 súčasne na všetkých veľkých riekach Zemplína (Latorica, Uh, aj Laborec a Ondava) bol z dôvodu zabezpečovania protipovodňovej ochrany v polovici mája čiastočne napustený polder Beša. Táto skutočnosť má dopad na stavbu stavidiel, ktorá sa nutne musí posunúť na obdobie po opadnutí vôd. Taktiež na hniezdenie vtáctva, kde došlo k poškodeniu mnohých hniezd vplyvom vysokej vody a tejto skutočnosti sme museli prispôsobiť aj monitoring vtáctva, ktorý sme v polovici mája v priestore poldra museli dočasne prerušiť s konštatovaním, že územie je zaplavené, nie je možný prístup do územia a aj monitoring vtáctva je možný len z obvodovej hrádze a jeho výsledky sú tak len neúplné. Zaujímavosťou je, že 1 samec bučiaka veľkého sa 3. 6. ozýval aj zo zaplaveného bešanského poldra. Na lúky a mokrade v k. ú. Čičarovce na rozdiel od biotopov v bešanskom poldri mali bohaté zrážky priaznivý dopad. Zistili sme tu koncom mája 2 ozývajúcich sa bučiakov veľkých, 13 chrapkáčov poľných, 1-2 chriašťov bodkovaných, 1 chriašťa malého, niekoľko samcov svrčiakov zelenkavých, predpokladané hniezdenie 1 páru kalužiaka červenonohého. Veľmi zaujímavé sú výskyty 1 páru chochlačky bielookej, 1 páru a neskôr len samca kačice chrapky a niekoľkých párov a neskôr len samcov kačice chrapačky.

Jarná migrácia vtáctva v CHVÚ Senianske rybníky

CHVÚ Senianske rybníky, marec-máj 2010
V období jarnej migrácie, ktorá vrcholila v marci, boli pozorované členmi projektového tímu tisícky husí, zložené prevažne z husí bieločelých, najväčšie jednotlivé kŕdle dosahovali 1500 jedincov, ktoré sa niekoľko týždňov zdržovali v CHVÚ, aj v okolitej krajine a postupne odtiahli na sever. V poslednej dekáde marca bol pozorovaný mohutný ťah čajok, prevažne smejivých, až 4000 kusové denné maximá sústredené okrem CHVÚ najmä na poliach v blízkom okolí, sprevádzali ich aj stovky čajok sivých. Výskyt žeriavov popolavých kulminoval v 2. polovici marca a v prvých dňoch apríla a dosiahol počet 3000 - 3500 jedincov, ktoré sa zo širokého okolia zlietali po večeroch na svoje už tradičné nocoviská sústredené prevažne v severnej časti CHVÚ. Opäť boli pozorované početné druhy kačíc – až 10 druhov, z ktorých najpočetnejšie boli kačice divé, hvizdárky (330 jedincov pri sčítaní 18.3.), po desiatkach až stovkách tiahli kačice chrapky, chochlačky sivé, za zmienku určite stojí aj pozorovanie 9 jedincov turpana tmavého 16. apríla na rybníku CH8. Potešili chochlačky bielooké, ktorých počty sa v CHVÚ Senné v posledných rokoch mierne zvyšujú. Boli pozorované v rôznych častiach CHVÚ, na Ostrovíku (najvyšší počet 13 jedincov bol pozorovaný 5. apríla), v NPR Senné-rybníky (najvyšší počet 5 jedincov 18. 3.), na rybníkoch (napr. 12 jedincov 27. marca na rybníku CH12).

Priaznivý vodný stav pre vtáky na Ostrovíku, Blatách, aj ostatných lúkach v CHVÚ

CHVÚ Senianske rybníky, apríl 2010
Ukazuje sa, že bohaté zrážky koncom zimy aj začiatkom jari vytvorili priaznivý vodný režim na podmáčaných lúkach a k nim priľahlých mokradiach, najmä na Ostrovíku, Blatách, aj na lúkach južne od Senného. Na Ostrovíku tomu pomáhajú aj technické pomôcky, ktorými sa značnú časť vôd darí udržať v území, na Blatách sa zase výrazne prejavujú revitalizačné opatrenia na jednej z mokradí z jesene minulého roka, kedy tu došlo k prehĺbeniu mokrade a odstráneniu sedimentov. Popri už spomínaných výrazných výskytoch kŕdľov kačíc chrapiek, chripľaviek, lyžičiarok, tu začali tokať aj močiarnice mekotavé a pri poslednom nočnom sčítaní 3. mája bolo zistených na podmočených lúkach v severnej, JZ a JV časti CHVÚ až 13 ozývajúcich sa chrapkáčov a 8 chriašťov bodkovaných, čo sú za posledné roky najvyššie zistené počty.
Bahniaky
Na Ostrovíku bol zistený výskyt kalužiaka červenonohého a brehára čiernochvostého, ktorý bol pozorovaný aj na vypustenom rybníku CH12 koncom apríla, na výťažníkoch boli pozorované 2 šabliarky modronohé. Celkove je ťah bahniakov tento rok menej výrazný ako v minulom roku, napr. kŕdle bojovníkov bahenných nepresahujú 20-30 jedincov. Potešil však výskyt kŕdlikov kulíkov zlatých v počte 50-100 jedincov, ktoré boli pozorované od 28.3. do 10. 4. na poľnej mláke pri Iňačovciach spolu s cíbikmi, ktorých hniezdne prejavy sú na viacerých lokalitách veľmi výrazné.
Brodivce
Na vlhké lúky často zalietajú za potravou aj väčšie-menšie skupinky volavkovitých vtákov, menovite beluše veľké a malé, menej často volavky purpurové (tieto vidieť najmä v NPR) a volavky popolavé, niekedy ich sprevádzajú aj bociany čierne a biele a v miestach s plytkou vodou vhodnou na brodenie pomerne často vídať na lúkach aj lyžičiare biele.

Začiatok hniezdneho obdobia

CHVÚ Senianske rybníky, apríl 2010
V priebehu apríla boli pozorované viaceré páry kaní močiarnych, ktoré robili svadobné lety nad porastmi pálky na rybníkoch aj v NPR a koncom apríla boli pozorované lyžičiare biele v hniezdnej kolónii na rybníku CH6, ako si stavali hniezda na ostrove pálky a trstiny, spolu s volavkami popolavými. Aj v NPR boli pozorované členmi projektového tímu beluše veľké, volavky purpurové a volavky popolavé pri nosení hniezdneho materiálu do porastov pálky. Aj v roku 2010 zahniezdil v CHVÚ Senianske rybníky pár orliakov morských, ktorý 26. apríla už kŕmil mláďatá. Zo spevavcov začali hniezdiť napríklad kúdelníčky lužné – zatiaľ evidujeme na hrádzi Čiernej vody medzi Senným a Iňačovcami jedno takmer dostavané hniezdo.

Monitoring vtáctva v projektovom území v CHVÚ Medzibodrožie

Beša, Čičarovce, apríl 2010
Členovia projektového tímu pravidelne monitorujú aj vtáctvo v projektovom území v CHVÚ Medzibodrožie v bešanskom poldri a na priľahlom území pri Čičarovciach. V apríli bol potvrdený na mokradi pri Čičarovciach výskyt chochlačky bielookej, priamo v poldri sa ozýval zatiaľ 1 samec bučiaka veľkého, objavili sa bociany čierne, kačice chrapačky, v území lovia orliaky morské aj orly krikľavé.
Biodiverzita v CHVÚ Senné

CHVÚ Senianske rybníky, apríl 2010
Jarný aspekt sa prejavil aj v rastlinnej ríši – na Ostrovíku, aj na Šianci rozkvitli trsy bledule letnej, na Šianci kvitli začiatkom apríla korunkovky strakaté. Najmä v noci sa ozýva z mokrých lúk, mlák a mokradí koncert zelených skokanov, kuniek, rosničik a ropúch. Z cicavcov najčastejšie pozorovaných na lúkach v poslednom období je srnčia zver.
Akcie pre verejnosť

Iňačovce, 10. apríl 2010
Jarné vítanie žeriavov sa konalo 10. apríla pri Iňačovciach za účasti 15 pozorovateľov z okolia Michaloviec, aj z Košíc. Okrem pozorovania asi 100 žeriavov na nocovisku (výskyt žeriavov už mal v tom období klesajúci trend) boli pozorované aj kulíky zlaté, lyžičiare biele, kane močiarne, husi siatinné, kačice chrapky, hvizdárky aj lyžičiarky, chripľavky, chochlačky bielooké, tokajúce močiarnice mekotavé a prvá tohoročná beluša malá.


Sprievodcovské služby

CHVÚ Senianske rybníky, apríl 2010
Exkurzie vedené sprievodcom - lektorom z projektového tímu sa konali po náučnom chodníku „Vtáčím rajom“ zatiaľ nasledovné: 19. 4. pre turistický oddiel z Košíc po trase Senné – Ostrovík – hrádza Čiernej vody – NPR – Iňačovská studňa – Iňačovce za účasti 22 turistov, 28. 4. pre 42 žiakov ZŠ Hrnčiarska z Humenného a 30. 4. pre žiakov ZŠ Šarišské Michaľany po trase Senné – Ostrovík – hrádza Čiernej vody – Iňačovce za hojnej účasti 40 zúčastnených osôb. Nepriazeň počasia trocha prenasledovala turistov, ktorí kvôli dažďu už raz zmenili termín exkurzie, ani v opakovanom termíne sa však nevyhli vytrvalému lejaku, ktorí však nedokázal vetrom ošľahaných milovníkov prírody rozladiť. Žiakom z Humenného sa najviac páčilo pozorovanie zriedkavých druhov, ako chochlačka bielooká, lyžičiar biely, alebo pozorovanie 4 druhov čajok, chavkoša nočného a kormoránov. Žiaci zo Šaršských Michalian najviac ocenili rozostavané hniezdo kúdelníčky, pestrofarebné a krotké trasochvosty žlté, elgantného brehára a bojovníky bahenné. Návšteva „Vtáčieho raja“ prekypujúceho životom bola pre žiakov, aj pre turistov veľkým zážitkom a väčšina z nich navštívila „Senné“ po prvýkrát v živote, prípadne niektorí skôr narodení účastníci opäť po mnohých rokoch a ľutujú len to, že tá lokalita je pre nich tak ďaleko a že sem doteraz nemohli zavítať častejšie. Dúfame, že v budúcnosti sa sem budú pravidelne vracať a že atraktívny náučný chodník upúta a inšpiruje aj ďalších návštevníkov.

Severské dravce zimujú v CHVÚ Senianske rybníky a CHVÚ Medzibodrožie

CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie, 28. január 2010
V poslednom období bol pri faunistickom výskume vtáctva členmi projektového tímu zaznamenaný zvýšený počet severských hostí - dravcov, ktoré nachádzajú dostatok potravy najmä na extenzívne využívaných lúkach a pasienkoch v oboch chránených vtáčích územiach. Jedná sa najmä kane sivé a myšiaky severské, ktoré sa na Slovensku zastavujú len počas ťahu a zimného obdobia. Ich počet kulminoval okolo polovice decembra, ale desiatky ich bolo možné pozorovať až do konca januára. Predpokladáme, že po štedrej februárovej snehovej nádielke budú nútené sa presunúť ďalej na juh, na loviská s dostupnejšou korisťou. Ich potravou sú predovšetkým drobné zemné hlodavce. Popritom tu lovia aj u nás hniezdiace myšiaky hôrne, sokoly myšiare a naše najväčšie dravce orliaky morské, ktorým už začína obdobie hniezdenia. Zaujímavosťou je pozorovanie sovy dlhochvostej, ktorá bola zaznamenaná pri Iňačovciach. Keďže hniezdi prevažne v lesných porastoch, jej výskyt v tomto type poľnohospodárskej krajiny je nezvyčajný. Ochrana poľnohospodárskej krajiny je tak dôležitá nielen pre naše druhy, ale aj pre zimných hostí a ostatné organizmy. Významným nástrojom slúžiacim na podporu biodiverzity prostredníctvom extenzívneho obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy sú agro-environmentálne schémy v rámci PRV 2007-2013, do ktorých sú zapojení aj tunajší farmári.

Zimné sčítavanie vodného vtáctva

CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie, 19. január 2010
Polovička januára je pravidelným termínom pre zimné sčítanie vodného vtáctva, pri ktorom sa sčítava vtáctvo na všetkých významnejších vodných plochách a riekach. Do sčítania sa zapojili aj členovia projektového tímu. Na Východoslovenskej nížine boli sčítané NPR Senné-rybníky, časti tokov Ondava, Latorica, Laborec a Bodrog. Najpočetnejším druhom bola už tradične kačica divá a zimovalo tu okolo 4000 husí (najmä husi bieločelé). Zo zaujímavých druhov možno spomenúť pozorovanie potápačov veľkých a malých, labuť spevavá, potáplica stredná, potápka čiernokrká, či kŕdeľ žeriavov popolavých. Posledné dni však vplyvom nástupu chladného počasia došlo k takmer úplnému zamrznutiu všetkých vodných tokov a vodných plôch a tak a vtáctvo zhromaždilo najmä na Zemplínskej šírave. Na zamrznutých mokradiach v Medzibodroží však boli zaznamenané aj bučiaky veľké a chriaštele vodné, ktoré u nás zimujú len ojedinele. Tieto zaujímavé vtáky boli zistené najmä podľa stôp na snehu a ľade, ktoré smerovali k trstinám, nezamrznutým plochám a tiež k prierubám v ľade, ktoré vyhotovili pre svoje účely miestni obyvatelia. Podľa stôp bol potvrdený na viacerých mestach aj výskyt vydry riečnej, čo potvrdzuje významnosť a potrebu náležitej ochrany tohto územia.

Obnova vodného režimu v CHVÚ Senianske rybníky

Michalovce, január 2010
Po mnohých peripetiách sa nám v januári 2010 podarilo vybaviť všetko potrebné pre realizáciu kľúčovej aktivity projektu: Obnova záplavového režimu na vlhkých lúkach v CHVÚ Senianske rybníky a to výstavbou dvoch veľkých stavidiel (k.ú. Senné, k.ú. Iňačovce). Po vyhľadaní vhodných parciel, zložitom vybavovaní dlhodobého prenájmu pozemkov pod stavidlami, vybavení stavebných povolení, výbere dodávateľa a podpise zmluvy je za nami všetka potrebná byrokracia. Vzhľadom na celodenné mrazy a množstvo snehu nám už teraz ostáva len čakať na vhodné poveternostné podmienky.

Avescentrum – ekovýchovné centrum Vtáčieho raja

Senné, 28. november 2009
V sobotu 28. novembra 2009 sme v obci Senné oficiálne otvorili ekovýchovné centrum „Vtáčieho raja“ s názvom Avescentrum, ktoré bude primárne slúžiť žiakom základných škôl, ale i záujemcom a milovníkom vtáctva zo širokej verejnosti. Dvere Avescentra symbolicky otvorila riaditeľka Karpatskej nadácie, pani Laura Dittel, pokropením vodou z neďalekej mokrade labutím pierkom. Napriek sychravému počasiu sme pri dobrom guláši a teplom čaji privítali takmer 30 návštevníkov. Vďaka projektu podporeného Karpatskou nadáciou a Nadáciou Ekopolis sa podarilo dobrovoľníkom Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko zrekonštruovať v starom vidieckom domčeku tri miestnosti a vytvoriť z nich priestor pre cca 20 osôb. Návštevníci môžu navštíviť skromnú expozíciu o ochrane prírody a zvlášť mokradí, preštudovať propagačné materiály a knihy, pozrieť si videoprojekciu alebo vypočuť prednášku o ochrane prírody. Zároveň bola finančne podporená príprava a tlač pútavého letáku o CHVU Senianske rybníky, náučnom chodníku „Vtáčím rajom“ a význame mokradí. V záhrade ekocentra sa nachádzajú ukážky rôznych typov vtáčích búdok a 3 informačné panely. Avescentrum je ideálnym miestom na ekovýchovné aktivity a prácu s verejnosťou v rámci nášho projektu LIFE, ako aj vhodným východiskom na exkurzie po náučnom chodníku.

Projekt „Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine“

Beša, 24. november 2009
Od augusta 2009 realizuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky projekt s názvom Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Je to vlastne náš partnerský projekt, ktorý zahrnul pôvodne aktivitu LIFE projektu, a to obnovu vodného režimu v projektovom území Medzibodrožie výstavbou troch stavidiel na odvodňovacích kanáloch v k.ú. Beša a k.ú. Čičarovce. Zároveň bude ŠOP SR v rámci projektu realizovať obnovu zanedbaných lúk a pasienkov v Bešianskom poldri, dobuduje turistickú infraštruktúru (NCH, vyhliadkové veže, odpočívadlá), vybuduje informačné stredisko v obci Beša. Je to ďalší príklad toho, že náš LIFE projekt tu funguje ako snehová guľa na ktorú sa postupne nabaľujú ďalšie projekty a aktivity. Dňa 24. novembra 2009 sa v Beši uskutočnil otvárací workshop tohto projektu, na ktorom bolo 34 hostí informovaných aj o Life projekte SENNERESTSK a jeho výsledkoch.

Náučný chodník Bešianskym poldrom

Beša, 20. november 2009
Realizácia takého veľkého projektu ako je Life projekt „Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku“ ma veľký význam nie len v realizácii vlastných projektových aktivít, ale najmä v pridaných hodnotách prinášaných projektom, ktoré sú dlhodobé a pozitívne menia buď krajinu alebo ľudí v nej. Tak môžeme hodnotiť aj aktivizáciu miestnej samosprávy obce Beša, ktorá v spolupráci so SOS/BirdLife Slovensko úspešne realizovala projekt „Náučný chodník Bešianskym poldrom“, podporený nadáciou Ekopolis. Chodník vedie projektovým územím LIFE projektu, sú na ňom zatiaľ inštalované 4 informačné panely a jeden altánok slúžiaci pre odpočinok návštevníkov. Náučný chodník bol slávnostne otvorený za účasti projektového tímu 20. novembra 2009. Obec Beša už teraz pracuje na ďalších projektoch, aby sa náučný chodník zatraktívnil pre návštevníkov a zároveň zachovalo a chránilo tunajšie kultúrne a prírodné dedičstvo.

Revitalizácia časti starých meandrov riečky Čierna Voda v CHVÚ Senianske rybníky

Iňačovce, 8.október 2009
Výnimočné a z krajinárskeho hľadiska veľmi hodnotné územie rozsiahlych lúk s meandrami starého toku riečky Čierna Voda to sú „Blatá“, nachádzajúce sa neďaleko NPR Senianske rybníky. Dnes predstavujú už len časť skutočných, rozsiahlych „Blát“, podľa ktorých boli pomenované napr. aj okolité obce Blatné Remety, alebo Blatná Polianka. Kedysi tradične obhospodarované územie bolo významným pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. V súčasnosti je odvodnené melioračnými kanálmi a v značnom štádiu sukcesie. Preto časť aktivít LIFE projektu smeruje k udržaniu a obnove trávnych porastov a meandrov starej rieky. Niektoré časti lúk sú opätovne kosené v neskoršom období, keď už lúčne druhy vtákov bezpečne vyhniezdia. V októbri 2009 sa pokračovalo s odstraňovaním starej biomasy z časti meandrov aj s pomocou ťažkej techniky. Postupuje sa veľmi citlivo nie naraz v celom území, aby sa dosiahla mozaika starých a novo revitalizovaných biotopov, na ktoré sa môžu postupne šíriť pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Keďže celá obnova je priamo závislá na dostatku vody bolo nevyhnutné dať do prevádzky malé stavidlo, ktoré spomaľuje odtok vody z lúky. Na dosiahnutie väčšieho efektu bude slúžiť ďalšie, väčšie stavidlo pre výstavbu ktorého sa podarilo vybaviť stavebné povolenie. Cieľom týchto opatrení, ktoré sa realizujú s podporou miestnych farmárov a samosprávy, je obnoviť a udržať priaznivé podmienky pre biodiverzitu viazanú na prostredie vlhkých lúk.

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky je vyhlásené

Bratislava, 17. september 2009
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo dlho očakávanú vyhlášku č. 436/2009 Z.z. ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky. CHVÚ bolo vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov brehára čiernochvostého, bučiaka trsťového, bučiaka nočného, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, lyžičiara bieleho, rybára bahenného, šabliarky modronohej, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebristej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Hažín, Iňačovce a Senné a v okrese Sobrance v katastrálnych územiach Blatná Polianka a Blatné Remety a má výmeru 2 668,47 hektára. Bližšie podrobnosti o ochrane územia ako aj popis hraníc územia nájdete vo vyhláške. Slovensko tak prispelo k ochrane európkej prírody prostredníctvom sústavy NATURA 2000 a v neposlednom rade urobilo aj ďalší krok k splneniu záväzkov vyplývajúcich z členstva v EÚ. Vyhlášku otvoríte klinutím na toto miesto.

Hniezdna sezóna v CHVÚ Senianske rybníky

Bratislava, september 2009
Opravou hrádze a napustením NPR sa obnovili kolónie volavkovitých vtákov na ostrovoch, rozsiahla vodná plocha umožnila vznik spoločnej kolónie čajok smejivých, čoríkov bahenných a potápok čiernokrkých. Celú sezónu sa vyskytovali a pravdepodobne aj hniezdili volavky purpurové, bučiaky, chriaštele malé, chriaštele vodné, kane močiarne, potápky červenokrké, fúzatky trsťové a mnohé ďalšie. V severozápadnom cípe úspešne vyviedol mláďa žeriav popolavý. Po ročnej absencii zahniezdilo na Ostrovíku 8-10 párov cíbikov, dva páry potápky červenokrkej, na základe pozorovania mláďaťa sa predpokladá hniezdenie chriašteľa bodkovaného. Na nových mokradiach zahniezdili 4 páry šabliarky modronohej. Celú lúku oživovali desiatky párov trasochvostov žltých a trsteniarikov malých. Ako jeden z mála potravných biotopov v CHVÚ (ak nie jediný), bol Ostrovík využívaný lyžičiarmi bielymi, z každoročne sa zmenšujúcej hniezdnej kolónie na rybníkoch. V CHVÚ Senianske rybníky vyhniezdil úspešne orliak morský, ktorý vyviedol 3 mláďatá.

Prvé hniezdenie žeriava popolavého na Slovensku úspešné

Michalovce, 14. september 2009
Dňa 27. augusta 2009 pozorovali členovia projektového tímu P. Chrašč a J. Uhrín pri pravidelnom monitoringu CHVÚ Senianske rybníky 3 jedince žeriava popolavého. Dva dospelé žeriavy s jedným už lietajúcim mláďaťom sa nachádzali na lúke Ústie severne od NPR Senianske rybníky, kde boli prvý krát pozorované 4. júna s ešte nelietajúcim mláďaťom. Preleteli juhozápadným smerom pravdepodobne do kukuričného poľa. V dňoch 18.–20. augusta ich pozorovali aj páni Kadava a Pavelka. Historicky prvému hniezdeniu žeriava popolavého na slovensku bol venovaný aj odborný príspevok na ornitologickej konferencii „Aplikovaná ornitológia 2009“ vo Zvolene 11. septembra.

Prvé výročie otvorenia náučného chodníka „Vtáčím rajom“

Iňačovce, 1. august 2009
Dnes sa pri v Iňačovciach konala malá oslava pri príležitosti 1. výročia otvorenia náučného chodníka „Vtáčím rajom“. Otvoril ho starosta Iňačoviec za účasti viacerých významných hostí z politického a spoločenského života. Po úvodnom vystúpení folklórneho speváckeho súboru z Michaloviec sa návštevníci presunuli k Iňačovskej studni, kde od predošlého dňa 20 umelcov tvorilo svoje diela na ďalšom ročníku výtvarného plenéra. Bolo tiež pripravené občerstvenie a infostánok SOS/BirdLife Slovensko o CHVÚ Senianske rybníky.

Medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce v CHVÚ Senianske rybníky

Senné, 26. júl – 9. august 2009
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko v spolupráci s INEX Slovakia realizovali v dňoch 26.7. – 9.8. medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce v CHVÚ Senianske rybníky. Dobrovoľníci z viacerých krajín sveta (Južnej Kórey, Španielska, Francúzska, Talianska, Belgicka a Slovenska) vykonávali ochranárske aktivity smerujúce k zlepšovaniu podmienok pre vzácne druhy vtákov. A to starostlivosťou o lúky a mokrade, kosením lúk, odstraňovaním krovín a biomasy, zlepšovali infraštruktúru náučného chodníka „Vtáčím rajom“. Súčasťou tábora bolo tiež pozorovanie a krúžkovanie vtáctva, ako aj poznávanie prírody regiónu východného Slovenska.

Školenie o manažmente mokradí

Zemplínska Šírava, 15.6.2009
V dňoch 9.-12.6. 2009 sa v hoteli s príznačným menom LIFE uskutočnilo školenie o manažmente mokradí pre pracovníkov ŠOP SR, projektový tím a ďalšie zainteresované organizácie, ktorého sa zúčastnilo 39 účastníkov. Bohatý program sa začal v prvý deň predstavením nášho projektu a pokračoval ďalšími prednáškami o národnej i medzinárodnej ochrane mokradí, o skúsenostiach s budovaním a manažovaním mokradí v rôznych podmienkach, o význame ekovýchovy pre mokrade, o manažmente mokradí pre konkrétne druhy a pod. Spolu odznelo 22 prednášok a uskutočnili sa 3 exkurzie do projektových území CHVÚ Senné a CHVÚ Medzibodrožie. Okrem mnohých erudovaných odborníkov bol obohatením programu pán Ian Higginson z RSPB so svojimi prednáškami. Školenie bolo účastníkmi hodnotené veľmi pozitívne a veríme, že splní svoj účel.

Prvé dokázané hniezdenie žeriava popolavého na Slovensku

NPR Senianske rybníky, 4.6.2009
Dňa 4.6.2009 bolo dokázané historicky prvé hniezdenie žeriava popolavého (Grus grus) na Slovensku. Unikátny objav sa podaril členovi projektového tímu P. Chraščovi počas monitoringu hladiny podzemných vôd severne od NPR Senienske rybníky. Na pokosenej lúke sa páslo nelietajúce mláďa žeriava popolavého v doprovode dvoch dospelých jedincov. Žeriavy tiahnu územím CHVÚ Senianske rybníky v desať tisícoch počas migrácie a zastavujú sa tu najmä v jarnom období. Doposiaľ sme ich hniezdenie v CHVÚ len predpokladali.


Ornitologický tábor v Medzibodroží

Beša, 29.-31. máj 2009
Posledný májový víkend sa stretlo 9 ornitológov v obci Beša na 3 dňovom ornitologickom tábore. Naším prvoradým cieľom bolo zmapovať vtáčie spoločenstvá severozápadnej časti projektového územia v k.ú. Beša, ktoré boli v tejto časti územia doposiaľ najmenej poznané. Zaznamenali sme napríklad výskyt žeriava popolavého, bučiaka trsťového, volaviek purpurových, kaní močiarnych, včelárikov zlatých, haju tmavú i orla krikľavého. Pre účastníkov sme pripravili aj exkurziu v CHVÚ Medzibodrožie, na ktorej sme pozorovali kolóniu volaviek popolavých, kalužiaky červenonohé, chriašteľa bodkovaného, haje tmavé, ľabtušku poľnú, no neúspešne sme pátrali po krakle belasej. Všetkým účastníkom ďakujem za účasť a pánovi Titkovi, starostovi obce Beša za poskytnutie bezplatného ubytovania.

Hniezdenie šabliarok modronohých na Ostrovíku

Lúka Ostrovík, 15.5.2009
V zime 2008/2009 boli na lúke Ostrovík vytvorené 3 nové potravné a hniezdne biotopy. V prvom roku po týchto opatreniach boli holé brehy neporastené rastlinami, čo vyhovuje viacerým druhom bahniakov. Vhodné podmienky na Ostrovíku využili šabliarky modronohé, ktoré sa po prvý krát pokúsili zahniezdiť. Už od apríla sme pozorovali až do 5 kusov naraz. Začiatkom mája 2009 sa podarilo objaviť 2 hniezda a neskôr ďalšie dve. Dňa 10.5. pri kontrole sme žiaľ zistili, že všetky hniezda boli vypredované pravdepodobne veľkými čajkami a vranami.

Výstava o CHVÚ Senné a Medzibodrožie v Trebišove

K nahliadnutiu výstavy "Vtáky CHVÚ Senné a Medzibodrožie" vás pozývame do múzea v Trebišove. Výstava je inštalovaná od 22.apríla 2009 do konca júna 2009.

Pripravované akcie

Michalovce, apríl 2009

V termínoch 15.-17. 5. a 12.-14. 6. 2009 pripravujeme tábory v Sennom s organizovaným sčítaním vtáctva v CHVÚ Senianske rybníky. Pozývame všetkých viac i menej skúsených ornitológov a milovníkov vtáctva. Medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce v Sennom sa tento rok uskutoční v termíne 26.7.2009 – 9.8.2009. V auguste 2009 slávnostne otvoríme náučný chodník a ekovýchovné centrum v Sennom.

Kurz vtáčieho spevu

Michalovce, 29. apríl 2009
Dnes v popoludňajších hodinách sme zorganizovali prvú lekciu vtáčieho spevu pre širokú verejnosť v priestoroch projektovej kancelárie. Spoločne sme sa snažili naučiť poznávať 5 bežných druhov spevavcov vyskytujúcich sa v mestách a obciach. Privítali sme na začiatok 8 záujemcov – študentov gymnázia, žiakov ZŠ, i dospelých milovníkov prírody. Čakajú nás ešte ďalšie dve lekcie i terénne praktické cvičenia.

4. apríl - Vítanie žeriavov

Michalovce, Iňačovce 4.4.2009

4. apríla sa realizovalo pozorovanie a spoznávanie migrácie žeriavov popolavých v CHVÚ Senné. Pozorovanie sme uskutočnili pri Iňačovciach, kde sme sledovali večerné zlietavanie žeriavov na nocovisko. Večerná atmosféra, prelety, hlasné trúbenie a svadobné tance žeriavov v účastníkoch utvrdili fascináciu vo vtáčej migrácii.


Monitoring vtáctva

CHVÚ Senné – NPR Senianske rybníky, apríl 2009

Po prvých jarných dňoch sa ukazuje, že oprava hrádze, nápustného a výpustného objektu v NPR, ktorá prebehla v roku 2008, vo výraznej miere pomohla riešiť doterajšiu nepriaznivú situáciu v NPR Sennianske rybníky. Konečne sa podarilo zabezpečiť dostatočne vysoký a stabilný stav vodnej hladiny a aj rozsah porastov makrofytov v NPR sa zdá optimálny pre hniezdenie vodného vtáctva. Obnovili sa hniezdne kolónie chavkošov nočných a belúš malých na ostrovoch a vo východnej časti NPR sa vytvoril v dôsledku zvýšeného vodného stavu nový ostrov, na ktorom zahniezdil orliak morský. Zdá sa, že značná časť vodného vtáctva (kačice, volavky purpurové, potápky) sa v dôsledku vhodných podmienok premiestnila hniezdiť z hospodársky využívanej rybničnej sústavy do NPR.

CHVÚ Senné – Ostrovik, apríl-máj 2009

Výsledky monitoringu vodného vtáctva čím ďalej, tým zreteľnejšie naznačujú, že v nadchádzajúcej hniezdnej sezóne si vodné vtáctvo čoraz viacej obľúbilo novovytvorené hniezdne a potravné biotopy na Ostroviku. Dokazujú to nielen pozorovania stoviek bojovníkov bahenných a desiatok kalužiakov močiarnych, či výskyt takmer všetkých druhov kačíc vyskytujúcich sa v strednej Európe, ale aj hniezdenie 2 párov vzácnych potápok červenokrkých (aj minulý rok tu vyhniezdil 1 pár), 10 párov cíbikov chochlatých a niekoľkých párov potápok malých. Najviac potešiteľným zistením je zahniezdenie dvoch párov šabliarok modronohých, ktoré sú v súčasnosti jediné hniezdiace šabliarky na Slovensku. Je to súčasne aj kritériový druh pre CHVÚ Senné s dlhodobo nepriaznivým trendom početnosti, pre ktorý sa vytvorením nových biotopov na Ostroviku črtá možnosť lepšej budúcnosti.

1. apríl - deň vtáctva v Michalovciach

Michalovce 1.4.2009

Počas informačného stánku pri príležitosti dňa vtáctva v Michalovciach sme 1.4.2009 na hlavnom námestí informovali o mokradiach v oblasti Senného a Iňačoviec a pozývali záujemcov na pozorovanie migrujúceho vtáctva.

Brožúra o CHVÚ Senné a Medzibodrožie

Michalovce, Bratislava 16.3.2009

Vyšla nová publikácia o ochrane mokradí Východoslovenskej nížiny. V prípade záujmu zašleme poštou, kontaktujte: Ján Gúgh, gugh@vtaky.sk  

Seminár pre poľnohospodárov

Michalovce, 4. marec 2009

V Michalovciach sa uskutočnil informačný seminár organizovaný SOS/BirdLife Slovensko, určený pre poľnohospodárov a užívateľov pozemkov v CHVÚ v Košickom kraji, vrátane CHVÚ Senné a Medzibodrožie, kde odzneli informácie o prírodných hodnotách, ohrozených druhoch vtáctva v týchto územiach, o Programe rozvoja vidieka, agroenvironmentálnych opatreniach a o možnostiach získania štátnych dotácií pre užívateľov pozemkov hospodáriacich v CHVÚ, aj v iných územiach Natura 2000.  

Stavebné povolenia na výstavbu pozorovacích veží

Michalovce, 22. február 2009

V priebehu februára 2009 boli získané právoplatné stavebné povolenia na výstavbu 3 pozorovacích veží pozdĺž náučného chodníka v CHVÚ Senné. Pozorovacie veže budú umiestnené v k. ú. obcí Senné, Iňačovce a Blatná Polianka a budú slúžiť v súlade s cieľmi projektu LIFE na usmernenie prístupu verejnosti do CHVÚ Senné za účelom pozorovania vodného vtáctva.   

Výstava CHVÚ Senné a Medzibodrožie v Bratislave

Bratislava 2.2.2009

Pri príležitosti svetového dňa mokradí inštalujeme v átriu Ministerstva životného prostredia na Námestí Ľudovíta Štúra výstavu o chránených vtáčích územiach Senné a Medzibodrožie. Srdečne Vás pozvame. Výstava bude inštalovaná do 19.2.2009.   

Vytváranie potravných a hniezdnych biotopov pre vtáctvo na lokalite Ostrovik pri Sennom

Senné, január 2009

V zime 2008/2009 pokračovali práce na vytváraní nových mokradí pre vtáctvo na lúke Ostrovik pri Sennom. Boli vytvorené 3 nové potravné a hniezdne biotopy v severnej časti lúky. Ostrovik je charakteristický komplexom vlhkých lúk a mokraďných biotopov, ktoré sú pozostatkom ramien po periodických záplavách. Po výstavbe Zemplínskej šíravy a sústavy melioračných kanálov sa viac záplavy nevyskytujú a mnohé vzácne mokrade zanikli. Ich opätovné vytvorenie s hĺbkou od niekoľkých cm do 60 cm s plytčinami a ostrovčekmi by malo zvýšiť atraktivitu lokality pre vybrané skupiny vodných vtákov – najmä pre kačice, bahniaky a brodivce. 

Monitoring hladiny podzemnej vody

Michalovce, november 2008

V októbri 2008 boli na kľúčových lokalitách v projektovom území v CHVÚ Senné, aj v projektovom území v CHVÚ Medzibodrožie nainštalované jednoduché sondy na meranie hladiny pozemnej vody v celkovom počte 30 kusov. Členovia projektového tímu v dvojtýždenných intervaloch monitorujú výšku hladiny podzemnej vody a jej kolísanie. Získané údaje sú dôležité v súvislosti s monitoringom vývoja biotopov po realizácii najdôležitejších projektových aktivít: výstavby stavidiel s cieľom zadržať čo najviac vody priamo v území a zabrániť nežiaducemu odtoku vody po roztopení snehu a výdatných jarných zrážkach z mokradí a vlhkých lúk v oboch projektových územiach. Údaje o stave a sezónnych výkyvoch podzemnej vody nám poskytnú dôležité informácie pre správne načasovanie revitalizačných opatrení po výstavbe stavidiel v oboch projektových územiach a umožnia zhodnotiť úspešnosť a účinnosť revitalizačných opatrení.  

Prezentácia výsledkov projektu na svetovej konferencii BirdLIfe International

Buenos Aires,  Bratislava 7.10.2008

Na Svetovej konferencii BirdLife International,  ktorá sa konala v Buenos Aires (Argentína) minulý mesiac   boli  prezentované aj výsledky nášho projektu. Udialo sa tak  pri stručnej prezentácii k projektu  podporeného nadáciou Aage V. Jensen Charity Foundation, ktorá prispela aj k výkupu pozemkov a manažmentovým opatreniam na lúke Ostrovik v Sennom.  Aktivity mali kladnú odozvu  ako aj  tričká a iné propagačné materiály, ktoré boli prezentované na v rámci "trhu"  partnerských organizácii BirdLife International.   

Prezentácia na ornitologickej konferencii

Zvolen 5.-6.9. - Počas jubilného 20. ročníka celoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou patril medzi hlavné príspevky s ochranárskou tématikou aj príspevok J. Uhrína. V príspevku prítomným predstavil a zhodnotil realizované a plánované aktivity projektu. Prítomní ocenili realizované   aktivity v oboch projektových územiach (navrhované CHVÚ Senné ako aj CHVÚ Medzibodrožie) a apelovali na dokončenie projektu pre prospech vtáctva a ostatných častí prírody.     

 

Hniezdne obdobie 2008

Michalovce 20.8.2008 -Budovanie mokradných biotopov a udržiavanie stavidla   pozitívne  ovplvynilo aj  priamo  vodné vtáctvo. Pri pravidelnom monitoringu sme v hniezdnej sezóne 2008 len na lúke Ostrovik pri Sennom zaznamenali napríklad hniezdenie   4-6  párov potápok malých, minimálne 10 párov kačích divých a lysiek čiernych. Poprvýkrát tu zaniezdil aj jeden pár potápok červenokrkých. Predpokladá sa aj hniezdenie 3-5 párov chochlačiek sivých a 1-2 chrapačiek a chripľaviek.  Počas hniezdneho obdobia boli na hlbších mokradiach pozorované aj chochlačky bielooké.  Nové potravné biotopy využívali  kalužiaky červenonohé,  breháre čiernochvosté,  volavky purpurové, beluše  a aj veľmi vzácne lyžičiare. Na lúkach sa ozývali dva  chrapkáče poľné a vo vzduchu pravidelne loví  kriticky ohrozený sokol rároh.  Na opačnej strane CHVÚ  tohto roku po prvýkrát úspešne  vyhniezdil aj vďaka strážnym službám miestnych ľudí orliak morský.   

Prvé tabule cyklotrasy

Nová tabuľa pri rezerváciiIňačovce 2.8.2008

Prvé 4 náučné tabule cyklotrasy sú už na mieste. Stalo sa tak pri príležitosti 
otvorenia turisticko - náučného chodníka, ktorý je je čiastočne súčasťou a čiastočne
 rozširuje aj plánovanú cyklotrasu okolo CHVÚ Senné. Chodník bol vybudovaný v spolupráci
s obcou Iňačovce a miestnymi aktivistami, časť bola podporená nadáciou Ekopolis  prácou
prispeli aj ostatní partneri projektu.  Otvorenia sa zúčastnilo viac ako 100 hostí,
ktorí boli zároveň aj prvými návštevníkmi náučnej trasy. Akcia
bola spestrená umeleckými dielami maliarov a sochárov z Michaloviec a blízkeho okolia.

Medzinárodný tábor dobrovoľníkov

Senné 31.7.08 - V uplynulých dvoch týždňoch prebehol medzinárodný ochranársky
tábor organizovaný partnermi projektu a organizáciou INEX. Zúčastnilo sa sa
ho viac ako 10 dobrovoľníkov z Českej republiky, Maďarska, Francúzska, Španielska,
Veľkej Británie a z ďalekej Južnej Kórei. Účastníci tábora pomáhli s kosením lúk
a odstraňovaním náletov a pri prácach na inštalácii informačných tábuĺ a príprave
cyklotrasy a náučného chodníka, ktorý sa má otvoriť už 2.augusta.

Biodiverzita

Medzibodrožie, MIchalovce 15.6.2008 -  CHVÚ Medzibodrožie a navrhované CHVÚ Senné sú významné nielen pre vtáky,  ale sú doležitými centrami s vysokou biodiverzitou. Vyskytujú sa tu aj aj iné vzácne druhy stavovcov ako je  vydra riečna,  mlok dunajský,  hrabavka škvrnitá. Na mokradiach na lúkach Ostrovik  bola pozorovaná dokonca korytnačka močiarna, ktorá je na Slovensku veľmi vzácna a ťažisko je výskytu leží práve v CHVÚ  Medzibodrožie.  Ešte stále realtívne veľké rozlohy pokrývajú morade a lúky s rôznorodým rastlinstvom. Aj preto boli viaceré  lokality so vzácnymi biotopmi  zaradené aj medzi územia európskeho významu, ktoré vytvárajú s CHVÚ sústavu NATURA 2000.  Opustením lúk a pasienkov však dochádza k ich zarastaniu a preto je potrebné zabezpečiť  ich pravidelné kosenie alebo spásanie.  

Sťahovanie vtáctva

Michalovce 15.5.2008 - Opatrenia realizované na lúke Ostrovik, začínajú oceňovať
viaceré druhy vtáctva. Počas migrácie tu napríklad nocovalo asi 1000 žeriavov
popolavých, čo si už pamätajú len starší obyvatelia a obce Senné. Neskôr pokračoval
ťah lysiek a takmer všetkých druhov kačíc. Bahnité miesta s plytkou vodou prilákali
bojovníky bahenné a ostatné bahniaky: cíbky, kalužiaky a sporadicky aj breháre.
Kŕdle husí divých sa tu pravidelne vyskytujú aj počas hniezdneho obdobia (hniezdia
najmä v rezervácii) a čoraz vo vačších počtoch.

Pozvánka na akcie a tábory

Michalovce 10.3.2008 

Všetkých milovníkov prírody pozývame na naše akcie v oblasti CHVÚ  Senné :
Vítanie žeriavov sa uskutoční 2.4.2008 , Ornitologické tábory v dňoch
15.-16.3., 12.-13.4., 14.-15.6. , školenie mapovateľov vtáctva  10.-11.5.
Začiatočníkom je určený kurz poznávania vtáctva ktorý bude organizovaný 15.5. - 22.5.
v Michalovciach. Bližšie informácia dostanete na našej adrese uvedenej v kontaktoch. 

Nové mokrade pre vtáctvo

Senné 15.2.2008 - V uplynulých mesiacoch sme na lúke Ostrovik na vykúpených pozemkoch
vybudovali dve nové mokrade s 3 hniezdnymi ostrovmi. Okrem nich boli prehĺbené aj 3
plytké mokrade ako potravné a hniezdne biotopy pre bahniaky. Celková výmera týchto
biotopov je 9400 m2 .
© www.life-senne.sk 2006