Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


Zdroje informacii

Information sources

Writting and Scientific Publications

Bališ, M., 1951: Zaujímavosti z ťahu vodného vtáctva v Sennom. Poľovnícky obzor 6 (7), s. 98-100, (8), s. 122-124, (9), s. 137-138, Bratislava
Bališ, M., 1958: Príspevok k poznaniu avifauny močiarov v okolí Kráľovského Chlmca. Prírodovedný zborník Slovenského múzea 4: 42-69.
BirdLife International/European Bird Census Council, 2000: European bird populations: estimates and trends. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 10).
Budayová, J., 1995: Ramsarská lokalita NPR Senné-rybníky, Chránené územia Slovenska, 24, s. 8-11, Banská Bystrica
Budayová, J., 1995: Plán starostlivosti o ramsarskú lokalitu NPR Senné-rybníky, SAŽP, obl. pob. Prešov, 35s., 1obr., Prešov
Budayová, J., 1995: Výsledky mapovania vydry riečnej (Lutra lutra) na 8. tábore ”Akcie vydra” v okrese Michalovce, Bulletin Vydra 5/1995, s. 24-28, Banská Bystrica
Danko, Š., Mošanský, A., 1985: Prvé doložené hniezdenie šabliarky modronohej (Recurvirostra avosetta) na Slovensku. Milvus, Michalovce, 2:41-48.
Danko, Š., 1988: Ďalšie výskyty pelikánov na rybníkoch pri Iňačovciach. Haja 3-4: 107-109.
Danko, Š., 1988: Ťah brehárika ploskozobého (Limicola falcinellus) cez Východoslovenskú nížinu. Haja, 3-4, 1986-1987: 49-60.
Danko, Š., 1994: Vodné a pri vode žijúce vtáctvo ramsarskej a IBA lokality – ŠPR Senné-rybníky a priľahlej rybničnej sústavy pri Iňačovciach, Zemplínske múzeum, 25 s., Michalovce
Danko, Š., 1994: Genofond stavovcov (Vertebrata – okrem rýb) na území okresu Michalovce, Zemplínske múzeum, 39 s., Michalovce
Danko, Š., 1994: Occurrence and nesting of Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmeus) in the Slovak Republic and in neighbouring countries. Aquila 101: 53-64.
Danko, Š., 1995: Vodné a na vodu viazané vtáctvo rybničnej oblasti Senné-Iňačovce (východné Slovensko) v rokoch 1975-1994. Tichodroma 8: 22-47.
Danko, Š., 1996: Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) v NPR Senné-rybníky a na priľahlej rybničnej sústave Iňačovce-Senné, Štúdia SAŽP, 31 s., 15 obr., Michalovce
Danko, Š., 1997: Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) v NPR Senné-rybníky a na priľahlej rybničnej sústave Iňačovce-Senné v roku 1997, Štúdia SAŽP, 25 s., Michalovce
Danko Š., Darolová A., Krištín A., 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava.
Ferianc, O., 1955: Inundačné územie pri Sennom (okres Veľké Kapušany) ako dôležitá migračná lokalita vodného vtáctva na východnom Slovensku. Práce 11. sekcie SAV, sér. biol, Bratislava, 1(4): 1-31.
Fulín, M., Hudec, I., Sitášová, E., Slobodník, V., Sabo, P., 1995: Environmentálno-ekonomické vyhodnotenie funkcií a hospodárenia v rybníkoch na Slovensku, Nadácia IUCN, Svetová únia ochrany prírody, s. 1-72, Bratislava
Gehinová, B. a kol., 1994: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Michalovce, SAŽP, Košice
Grimmet, R.F.A. and Jones T.A., 1989: Important Areas in Europe, International Council for Preservation (Tech. Publ. 9), Cambridge, UK
Hora J., Kaňuch P., 1992: Významná ptačí území v Evropě. Československá sekce ICBP, Praha, 124 pp.
Hudec, I., 1992: K poznaniu rozvoja zooplanktónu rybníkov v Iňačovciach, Zborník Vsl. múzea, XXXII-XXXIII, s. 141-153, Košice
Huňady, J., 1996: Súčasný stav a problémy rybného hospodárstva na rybničnej sústave Iňačovce, Referát na seminári ”Starostlivosť o mokrade na Slovensku”, Zemplínska šírava, 26-28.11.1996, 11 s., Michalovce
Kadlečík, J.,1995: Aktívnejšie k ochrane mokradí na Slovensku, Chránené územia Slovenska, 23, s. 44-46, SAŽP, Banská Bystrica
Kadlečík, J., 1995: Kritériá pre určovanie mokradí na Slovensku, Chránené územia Slovenska, 25, s. 46-47, SAŽP, Banská Bystrica
Kadlečík, J., 1995: Úvod do Ramsarskej konvencie, Chránené územia Slovenska, 24, s. 45-47, SAŽP, Banská Bystrica
Kadlečík, J. (eds.), 1997: Starostlivosť o mokrade na Slovensku, Wetlands Management in Slovakia, Zborník príspevkov z medzinárodného seminára k 25. výročiu Ramsarskej konvencie, 201 s., SAŽP, Banská Bystrica
Kadlečík, J., 1997: Prehľad pôvodných druhov rastlín a živočíchov Slovenska významných z hľadiska medzinárodných dohovorov a iniciatív, Ochrana prírody, 15, s. 219-246, SAŽP, Banská Bystrica
Kadlečík, J., Slobodník, V., 1999: Mokrade. Príručka pre inventarizáciu, ochranu a starostlivosť o mokrade, I. časť, SZOPK, SAŽP COPK, 79 s., Banská Bystrica
Kaňuch, P., 1998: Senné, Slovakia, World Birdwatch, Vol. 20, 4, p. 12-15, Cambridge, UK
Kaňuch, P., 2000: Slovakia. In M. F. Heath a M. I. Evans, eds. Important Bird Areas in Europe: Priotity sites for conservation. 1: Northern Europe. s. 653-672. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 8).
Kolektív, 1986: Databanka avifauny východného Slovenska I. Vybrané druhy radov Gaviiformes, Podicipediformes a Ciconiiformes, Milvus II, s. 128-142, Michalovce
Kolektív, 1988: Databanka avifauny východného Slovenska II. Vybrané druhy Anseriformes, Haja 3-4, s. 169-181, Michalovce
Kolektív, 1992: Návrh Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability, SKP, Bratislava
Krištín, A., Danko, Š., Darolová, A., Kocian, Ľ., Kropil, R., Murin, B., Stollmann, A.            a Urban, P., 1998: Červený zoznam a ekosozologický status vtákov (Aves) Slovenska. Ochrana prírody 16, s. 219-232, Banská Bystrica.
Makarová, M. a kol., 1996: Rámcový projekt managementu komplexu rybníkov Senné-Iňačovce, SAŽP,oblastná pobočka Košice, 12 s., Košice
Marhold, K., Hindák, F. (eds.), 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, VEDA, 687 s., Bratislava
Mošanský, A., 1977: Prvé hniezdenie šišily bocianovitej (Himantopus himantopus L. 1758) na Slovensku a poznámky k teritoriálnym zmenám jej populácie v Európe. Biológia, 32(11): 881-892.
Mošanský, A., Danko, Š., 1985: Prvé hniezdenie lyžičiara obyčajného (Platalea leucorodia) na Slovensku. Zborn. Východoslovenského múzea, Prírodné vedy, 25:171-178.
Mošanský, A., 1985: Senianska depresia v minulosti a dnes. Správa zoologickej spoločnosti pri SAV, 1984, 11: 25-29.
Mošanský, A., Danko, Š., 1988: Progresívny vývoj hniezdnej populácie potápky červenokrkej (Podiceps grisegena) na východnom Slovensku. Haja, 3-4 1986-1987: 41-48.
Mošanský, A., 1992: Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) na východnom Slovensku. Zborník Východoslovenského múzea, prírodné vedy 32-33: 37-41.
Mošanský, L., Stanko, M., 1998: Príspevok k poznaniu fauny vtákov a malých zemných cicavcov NPS Tajba (Východoslovenská nížina, Slovensko). Ochrana prírody, 16: 193-202.
Murín, B., Krištín, A., Darolová, A., Danko, Š., Kropil, R., 1994: Početnosť hniezdnych populácií vtákov na Slovensku. Sylvia 30 (1994): 97-105.
Pokyn MŽP SR na vypracovanie, obstarávanie a schvaľovanie programov záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny, MŽP SR, 6 s., Bratislava
Ružičková, H., 1971: Rastlinné spoločenstvá lúk a slatín v povodí Čiernej vody (VS nížina), Biologické práce, 17, 7, VEDA, Bratislava
Ružičková, H., Halada, Ľ., Jedlička, L., Kalivodová, E., 1996: Biotopy Slovenska – príručka k mapovaniu a katalóg biotopov, Bratislava
Sitášová, E., 1997: Botanický prieskum NPR Senné-rybníky, SZOPK Košice-vidiek, 19 s. 18 príloh, mapové podklady, Košice
Slobodník, V., Kadlečík, J. (eds.): Mokrade Slovenskej republiky. SZOPK, Prievidza.
Tomašovič, Zatkalík, 1990: Iňačovce – bilancia povodia toku Okna ŠPR Senné-rybníky, Štúdia, Hydrounion, 24 s., mapová príloha, Bratislava
Tucker, G. M. a Heath, M. F., 1994: Birds in Europe: their conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 3).
Voskár, J., 1972: Nová tvár Senného, Poľovníctvo a rybárstvo, XXIV, 3, s. 7, Bratislava
Voskár, J., 1972: Štátna prírodná rezervácia Senné v nových podmienkach. Ochrana přírody, 27(1): 8-9
Voskár, J., 1975: Vplyv budovania rybničnej oblasti v Iňačovciach na avifaunu štátnej prírodnej rezervácie Senné, Záverečná správa čiastkovej úlohy SÚPSOP – stredisko Prešov č. II/2. Výskum vtáctva v ŠPR Senné – v podmienkach novovybudovaných rybníkov, SÚPSOP, stredisko Prešov, 53 s., 33 obr., Prešov
Voskár, J.,1978: Vplyv budovania rybničnej oblasti v Iňačovciach na Avifaunu ŠPR Senné. Výskumné práce z ochrany prírody, 1: 3-86.
Wieland, A., 1999: Surveys of flora and fauna in the Senné fishponds area, Slovakia – spring 1997. WIWO- report Nr. 65, pp. 88.
© www.life-senne.sk 2006